Xây d ựng nhà nước

Xem 1-5 trên 5 kết quả Xây d ựng nhà nước
 • Đất nước ta đang trong thời kì đổi mới và gia nhập các tổ chức quốc tế, kinh tế phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa thì việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, về nhà nước của dân do dân và vì dân có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn, sâu sắc, định hướng cho việc xây dựng vsf hoàn thiện nền dân chủ, nhà nước kiểu mới ở Việt Nam.

  doc12p quantrinhansu 25-11-2010 112 43   Download

 • Công ty Kinh doanh Tổng hợp và Xuất khẩu Lao động Ninh Bình chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế theo quyết định số 300/QĐ-UB ngày 04/02/2005 và phƣơng án cổ phần hóa doanh nghiệp đã đƣợc duyệt theo quyết định số 1187/QĐ-UB ngày 23/06/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình. .

  pdf22p ngocdung 19-06-2009 353 48   Download

 • Câu 1: Nêu nguyên tắc xây dựng công thức tính chỉ số liên hợp, anh (chị) hãy ứng dụng để xây dựng công thức tính chỉ số chung cho các chỉ tiêu:Năng suất thu hoạch (N) và diện tích (D).Nói rõ ý nghĩa về sự tăng (giảm) tuyệt đối của mỗi chỉ số.

  doc20p gackiem196 19-04-2011 253 79   Download

 • Nền kinh tế nứớc nhà chuyển đổi sang cơ chế thị trứờng định hứớng xã hội chủ nghĩa. Nhiều khái niệm mới và nhiều phứơng thức làm ăn mới đã xuất hiện ở nứớc ta nhằm đẩy mạnh nền sản xuất xây dựng phù hợp với những chuyển biến to lớn về khoa học công nghệ và về tổ chức sản xuất xây dựng theo con đ−ờng công nghiệp hoá.

  pdf0p 986753421 01-06-2012 132 51   Download

 • Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhằm đáp ứng nhu cầu về qui mô, chất lượng và tiến độ thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, yêu cầu xây dựng cầu đường sân bay bến cảng, bốc xếp, vận chuyển hàng hoá, sản xuất để phát triển đất nước chúng ta đ• áp dụng nhiều công nghệ, và thiết bị mới tiên tiến của các nước trên thế giới.

  doc156p chiencgnb 07-06-2012 293 132   Download

Đồng bộ tài khoản