Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán được xem là ngành học được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất. Tài chính – Kế toán gần như là huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát được thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Kế toán, Kiểm toán dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Kế toán - Tiểm toán như: hạch toán số sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học Kế toán cơ bản, Kế toán nâng cao, Kế toán trưởng, Kiểm toán viên.
Hiển thị 1-10 trên 3885 kết quả
 • (BQ) Part 2 book "Managerial accounting" has contents: Decentralization and performance evaluation, relevant costing for managerial decisions, capital budgeting and investment analysis, reporting and analyzing cash flows, analyzing and interpreting financial statements

   bautroibinhyen30 15-06-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Managerial accounting" has contents: Managerial accounting concepts and principles, job order costing and analysis, process costing and analysis, activity based costing and analysis, cost behavior and cost volume profit analysis, variable costing and performance reporting, master budgets and performance planning, flexible budgets and standard costing

   bautroibinhyen30 15-06-2017 3 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Financial accounting" has contents: Reporting issues for affiliated and international companies, additional issues in liability reporting, a framework for financial statement analysis, additional dimensions of financial reporting,...and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 1 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Financial accounting and its environment, basic concepts of financial accounting, the income statement, the balance sheet, statement of cash flows, current assets, noncurrent assets,...and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 1 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Accounting information systems" has contents: The revenue cycle - sales to cash collections; the expenditure cycle - purchasing to cash disbursements; the production cycle; the human resources management and payroll cycle; general ledger and reporting system.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 1 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Accounting information systems" has contents: overview of transaction processing and enterprise resource planning systems; systems documentation techniques; relational databases, computer fraud, computer fraud and abuse techniques, control and accounting information systems, controls for information security,....and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Auditing" has contents: Auditing the revenue cycle, auditing cash and marketable securities, activities required in completing a quality audit, advanced topics concerning complex auditing judgments,...and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Auditing" has contents: The risk of fraud and mechanisms to address fraud - Regulation, corporate governance, and audit quality; internal control over financial reporting - Management’ s responsibilities and importance to the external auditors,... and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Auditing" has contents: Audit sampling; auditing revenue and related accounts; audit of acquisition cycle and inventory, audit of acquisition cycle and inventory, completing the audit, professional liability, internal auditing and outsourcing,... and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Auditing" has contents: Auditing - Integral to the economy; corporate governance, audit standards; understanding and meeting ethical expectations; audit risk and a client's business risk; audit evidence - a framework; internal control over financial reporting; internal control over financial reporting,...and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản