Thư viện Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
Hiển thị 1-10 trên 1342 kết quả
 • Báo cáo "Nghiên cứu về nhu cầu tín dụng sinh viên cho công ty Prudential" gồm các nội dung chính sau: giới thiệu về dự án nghiên cứu và xác định hoàn cảnh marketing, vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, kết quả nghiên cứu,..Mời các em cùng tham khảo!

   ljldevjl 14-07-2017 8 0   Download

 • Hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng là việc chuyển nhượng quyền sở hữu vốn của tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân với điều kiện hoàn trả lại một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị được chuyển nh¬ượng sau một thời gian được thỏa thuận trước.

   pttn3152 30-06-2017 21 7   Download

 • Lãi suất Ngân hàng là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do do số tiền gốc sinh ra, tức là tiền lãi của kì hạn trước không được tính vào vố để tính lãi cho kì hạn kế tiếp, cho dù đến kì hạn người gửi không đến rút tiền ra.

   sugarnofree 23-06-2017 9 6   Download

 • This study attempts to explore the determinants of customer satisfaction when customers purchase cosmetics in-store in Vietnam market. Additionally, this paper also explores the relationship of constructed variables with the main variable - customer satisfaction. This research adopts the quantitative research method.

   hieutinhcotu 19-06-2017 4 1   Download

 • The current study developed a model of the influence of independent auditing on credit accessibility by employing a qualitative method to identify the impact of independent auditing on credit accessibility in Vietnamese SMEs. The results of this study reveal that the use of external auditing is one of the key criteria to accessing credit in Vietnamese SMEs.

   hieutinhcotu 19-06-2017 6 2   Download

 • Nghiên cứu kiểm ịnh vai trò của vàng là công cụ rào chắn rủi ro hay một tài sản trú ẩn an toàn cho c c nhà ầu tư ở Việt Nam. Dựa theo mô hình của Baur và McDermott (2010), Baur và Lucey (2010), nghiên cứu thực hiện trên chuỗi dữ liệu cổ phiếu có khối lượng lớn, ồng ôla (USD) và một danh mục kết hợp hai tài sản này.

   hieutinhcotu 19-06-2017 6 2   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề xuất kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng.

   hieutinhcotu 19-06-2017 6 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố gồm cấu trúc sở hữu, đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động với bộ dữ liệu toàn bộ các công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

   hieutinhcotu 19-06-2017 5 1   Download

 • Nghiên cứu này ước lượng sức cạnh tranh và xem xét các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm thông tin kế toán và tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2014. Bài viết sử dụng chỉ số Lerner để đo lường sức cạnh tranh của ngân hàng và các phương pháp ước lượng cho dữ liệu bảng.

   hieutinhcotu 19-06-2017 3 2   Download

 • This article studies the experiences of green credit development in some countries in the world such as China, Korea, and Germany. From the difficulties in applying green credit in China, or the successes of applying green credit in Korea and Germany, this study highlights several recommendations and suggests lessons learned from these countries for Vietnam.

   hieutinhcotu 19-06-2017 2 2   Download

Đồng bộ tài khoản