Thư viện Ngân hàng - Tín dụng

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước.Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Ngân hàng và Tín dụng dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng như: Tín dụng, nhận tiền gởi, tiết kiếm, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, chuyển tiền, ủy thác, thu chi hộ tiền hàng,... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học trong ngành Ngân hàng và Tín dụng.
Hiển thị 1-10 trên 6693 kết quả
 • Chapter 19 Bank Management: describe the underlying goal, strategy, and governance of banks, explain how banks manage liquidity, explain how banks manage interest rate risk, explain how banks manage credit risk, explain integrated bank management.

   phanthphan 30-01-2015 6 2   Download

 • Chapter 17 Commercial Bank Operations: describe the market structure of commercial banks, describe the most common sources of funds for commercial banks, explain the most common uses of funds for commercial banks, describe typical off-balance sheet activities for commercial banks.

   phanthphan 30-01-2015 12 8   Download

 • Chapter 14 Options Markets: provide a background on options, explain why stock option premiums vary, explain how stock options are used to speculate, explain how stock options are used to hedge, explain the use of stock index options, explain the use of options on futures.

   phanthphan 30-01-2015 6 2   Download

 • Chapter 13 Financial Futures Markets: provide a background on financial futures contracts, explain how interest rate futures contracts are used to speculate or hedge based on anticipated interest rate movements,...

   phanthphan 30-01-2015 8 2   Download

 • Chapter 12 Market Microstructure and Strategies: describe the common types of stock transactions, explain how stock transactions are executed, describe the regulation of stock transactions, explain how barriers to international stock transactions have been reduced.

   phanthphan 30-01-2015 8 3   Download

 • Chapter 10 Stock Offerings and Investor Monitoring: describe the private equity market, describe investor participation in the stock markets, describe the process of initial public offerings, describe the process of secondary offerings,...

   phanthphan 30-01-2015 14 3   Download

 • Chapter 7 Bond Markets: provide a background on bonds, describe the different types of bonds and their characteristics, explain how bond markets have become globally integrated, describe other types of long-term debt securities.

   phanthphan 30-01-2015 9 2   Download

 • Chapter 6 Money Markets: describe the features of the most popular money market securities, explain how money markets are used by institutional investors, explain the valuation and risk of money market securities, explain how money markets have become globally integrated.

   phanthphan 30-01-2015 13 2   Download

 • Chapter 3 Structure of Interest Rates: describe how characteristics of debt securities cause their yields to vary, demonstrate how to estimate the appropriate yield for any particular debt security, explain the theories behind the term structure of interest rates.

   phanthphan 30-01-2015 10 3   Download

 • Chapter 2 Determination of Interest Rates: apply the loanable funds theory to explain why interest rates change, identify the most relevant factors that affect interest rate movements, explain how to forecast interest rates.

   phanthphan 30-01-2015 6 1   Download

Đồng bộ tài khoản