Tìm Tài liệu "điều 13 Luật Doanh Nghiệp"

Kết quả 1-20 trong khoảng 39 
 • TIỂU LUẬN:HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005 thì tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ những trường hợp không được quyền thành lập và quản

  pdf 51p bookstore_1 10-01-2013 67 36

 • THÔNG TƯ số 13/2003/TT- BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luạt doanh nghiệp

  Mức lương tối thiểu theo điều 4, Nghị định số 114/2002/ NĐ- CP được quy định cụ thể như sau: 1/ Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất ( chưa qua đào tạo)

  pdf 12p tuongvan 20-07-2009 946 126

 • Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt

  doc 13p thanhuyen 19-08-2009 234 40

 • Một số tình huống trong luật kinh tế

  CÂU 1: Luật DN 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước? SAI vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn

  doc 9p doahongkhonggai12 26-08-2011 2525 1292

 • QUYẾT ĐỊNH Số: 77/2010/QĐ-TTg

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 19 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày

  pdf 6p zing1209 20-12-2010 79 8

 • Tài liệu về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung * Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của

  pdf 28p tab_12 27-07-2013 57 14

 • Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10

  Luật này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính

  pdf 0p blue_dreams567 07-07-2009 456 104

 • Quyết định số 13/1999/QĐ-CHK-TCCB

  Quyết định số 13/1999/QĐ-CHK-TCCB về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do trưởng Cục Hàng không dân dụng ban hành

  pdf 19p lawdn12 22-11-2009 35 3

 • Thông tư số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH về thủ tục bổ nhiệm, xếp hạng và xếp lương

  Thi hành Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, cơ

  doc 10p lawcao 30-09-2009 138 18

 • CÂU HỎI LUẬT KINH TẾ.

  Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước? SAI vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn ngoài cán

  pdf 11p tuanhoangbank123 15-07-2013 32 10

 • Văn bản quyết định 13/2013/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 35/2009/qđubnd ngày 14/12/2009 của ubnd tỉnh thái nguyên ban hành quy chế quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái nguyên ủy ban nhân

  pdf 5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 2 0

 • THÔNG TƯ SỐ 13/2003/TT-BLĐTBXH

  THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 13/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO

  doc 12p nguyenhaohung1988 30-09-2009 74 23

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH

  căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số

  pdf 6p abcdef_42 01-11-2011 16 4

 • Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

  CÂU 1: Luật doanh nghiệp 2005 qui định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các doanh nghiệp để kinh daonh trừ cán bộ công chức nhà nước. Trả lời SAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được

  doc 10p sunsin 02-03-2011 2162 950

 • VĂN BẢN VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ

  pdf 0p abcdef_50 14-11-2011 51 11

 • Tài liệu LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ

  pdf 14p abcdef_42 01-11-2011 22 2

 • TÀI LIỆU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2008

  Căn cứ Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

  doc 46p tim_hqt 19-04-2011 73 21

 • Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ

  doc 10p thanhuyen 19-08-2009 84 4

 • Quyết định số 13/2006/QĐ-UB

  Quyết định số 13/2006/QĐ-UB về phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên 18-4 Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf 15p lawdn3 31-10-2009 24 2

 • LUẬT SỐ 38/2009/QH12 của Quốc hội

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng

  pdf 9p thanhan 23-09-2009 458 103

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản