Xem 1-20 trên 42 kết quả từ khóa tai lieu chức năng quản lý nhà nước về kinh tế
Tìm kết quả:
Tất cả các từ Chính xác cụm từ Ít nhất một từ
Tìm kiếm trên:
Tất cả Tiêu đề Nội dung Từ khóa
 • Tài liệu Ôn thi Quản lý Nhà nước về kinh tế được biên soạn nhằm củng cố cho các bạn những kiến thức về những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam; sự cần thiết khách quan của quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế; các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước; những nội dung chủ yếu của quản lý Nhà nước về kinh tế; cơ chế kinh tế ...

  doc74p bigdargon 18-05-2015 350 142   Download

 • Phần 1 Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu: Tổng quan, quy luật và nguyên tắc, công cụ và phương pháp, mục tiêu và chức năng. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf238p talata_11 01-04-2015 227 137   Download

 • phủ và là Ngân hàng Trung ương của.nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam.thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt.động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát.hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân.hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân.hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần.

  doc2p hoangpk001 25-08-2011 194 57   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, thì việc xảy ra những khuyết tật của nó là điều không thể tránh khỏi. Do đó cần phải có sự quản lý vĩ mô của Nhà n ước để hạn chế những khuyết tật này.

  pdf21p notonline1122 21-02-2013 111 27   Download

 • Tài liệu kinh tế nông thôn trình bày các nghiên cứu, khái niệm, vai trò, chức năng của kinh tế nông thôn Việt Nam, tài liệu cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức quan trọng về kinh tế này.

  pdf38p eight_12 06-03-2014 45 11   Download

 • Phần 1: Câu hỏi tự luận: Các chức năng của Nhà nước theo quá trình quản lý và.tính chất tác động. (5đ).Phần 2: Câu hỏi Đ/S và giải thích.Hệ thống câu hỏi ôn tập của cô Lê Thị Anh Vân (Phó trưởng bộ môn Quản lý xã.hội)

  doc5p gackiem196 19-04-2011 490 137   Download

 • Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật Nếu không có các nguyên tắc cơ bản của trật tự xã hội với các thể chế làm trụ cột thì thị trường không thể hoạt động được. Với chức năng, nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật, Nhà nước là nhân tố sống còn trong việc đặt nền móng thể chế cho các thị trường.

  pdf7p thiuyen3 16-08-2011 132 60   Download

 • Tài liệu "Thuế - Nhập môn thuế" trình bày các nội dung sau: khái niệm, vai trò, chức năng của thuế trong quản lý nhà nước, sự phát triển của chế định thuế trong lịch sử nhà nước và pháp luật việt Nam, phân loại thuế, các yếu tố cấu thành một luật thuế,...

  pdf152p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 76 37   Download

 • NN là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong XH có giai cấp (g.c), là công cụ chuyên chính g.c, với các chức năng quản lý XH đặc biệt; NN vừa bảo vệ lợi ích của g.c thống trị, vừa duy trì trật tự xã hội, và phục vụ những nhu cầu thiết yếu của đời sống cộng đồng. .- NN mang tính giai cấp.- NN có tính XH

  ppt40p yenhoangbank321 25-06-2013 61 18   Download

 • Thị trường xây dựng hình thành và phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần..kinh tế nhưng thiếu cơ chế quản lý phù hợp, nhất là về điều kiện hành nghề, năng lực..nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân…..Quản lý Nhà nước về xây dựng còn phân tán, chồng chéo. Sự phân cấp, phân công..trong quản lý Nhà nước về xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Chưa rõ ràng..

  doc32p dangduyky20 04-05-2011 261 121   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.Đặt vấn đề Trong những năm qua, phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản xuất

  pdf34p kemoc8 24-07-2011 285 115   Download

 • Bộ máy hành chính của các cấp chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn hành chính.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam là tên gọi chung của toàn bộ ngành hành pháp ở việt Nam. Cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức theo các ngành và các cấp từ trung ương đến địa phương, đứng đầu là Chính phủ Việt Nam.

  pdf0p nguyenthao100 15-11-2011 158 62   Download

 • Nội dung của tài liệu đào tạo bồi dưỡng công chức tài chính kế toán xã nhằm cung cấp cho các công chức tài chính kế toán xã những kiến thức cần thiết về nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài chính kế toán cấp xã; các kỹ năng tác nghiệp trọng yếu và những kinh nghiệm thực tế trong quản lý tài chính kế toán tại xã, góp phần nâng cao trình độ quản lý và thành thạo chuyên môn nghi...

  pdf468p tangtuy11 20-05-2016 23 8   Download

 • "Quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì ...

  ppt36p yenhoangbank321 25-06-2013 256 69   Download

 • Các hoạt động tài chính của nhà nước nhằm mục đích:.- Thực hiện chức năng cơ bản của nhà nước là thực hiện các.nhiệm vụ truyền thống như cảnh sát, tư pháp, quốc phòng và.ngoại giao ..- Tham gia quản lý điền tiết nền kinh tế bằng luật pháp và các.công cụ kinh tế

  pdf48p bluesky_12 19-12-2012 65 22   Download

 • -Tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh về kinh tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh tế hoạt động bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. -Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế theo đúng pháp luật và chính sách.

  pdf7p caott10 22-07-2011 49 20   Download

 • Tách bạch chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước và chức năng sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế, được hiểu là: - Quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp là một chức năng riêng có của Bộ máy nhà nước- chức năng công quyền, mà nội dung chủ yếu của nó là quản lý về mặt luật pháp, chính sách, chiến lược, quy hoạch, thanh tra, kiểm tra.

  pdf41p thiuyen3 16-08-2011 40 12   Download

 • Các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính DNNN trong nền kinh tế thị trường +Quan điểm cơ bản về đổi mới DNNN Thống nhất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vai trò nồng cốt của DNNN phải dựa vào yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội là chủ yếu; Từng bước tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; tách bạch rõ chức năng qu...

  pdf10p thiuyen3 16-08-2011 30 9   Download

 • .1.Định nghĩa: Điều 1 luật DNNN được Quốc hội thông qua ngày 20-41995 đã nêu: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước qui định. DN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh. 2.

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 194 79   Download

 • Chương I. Tài nguyên nước..Tài nguyên nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn tiếp theo đã cung cấp các quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

  pdf20p zues01 09-06-2011 179 73   Download

Đồng bộ tài khoản