Tìm Tài liệu "Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân Hàng"

Kết quả 1-20 trong khoảng 153 
 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đặng Thế Tùng

  Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: kế toán với hoạt động ngân hàng, tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, chứng từ kế toán ngân hàng.

  pdf 16p kevinle124 04-06-2014 6 2

 • Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 1 - Trần Thị Kỳ

  Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 1 - Tổng quan về kế toán ngân hàng. Nội dung phần 1 bao gồm: Khái niệm, vai trò của kế toán ngân hàng; đối tượng của kế toán ngân hàng; các quy định và nguyên tắc kế toán; chứng từ kế

  pdf 67p connhangheo91 03-07-2014 1 1

 • HÊ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAM

  Hệ thống tài khoản kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán học tập và củng cố kiến thức

  xls 5p daodaihce 19-05-2010 2427 792

 • Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán

  Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  doc 9p nguyetnga 19-08-2009 242 64

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu: Kế toán ngân hàng là gì? Sự khác biệt giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp? Vai trò của kế toán ngân hàng trong hoạt động thương mại của một ngân hàng? Cách thức tổ chức bộ

  pdf 12p tab_12 29-07-2013 44 14

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Ths. Nguyễn Tăng Đông

  Chương 1 Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đối tượng, mục tiêu, vị trí của kế toán ngân hàng; đặc

  pdf 13p tichtutite 18-06-2014 2 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng nhằm trình bày về đối tượng, nhiệm vụ và đặc điểm của kế toán ngân hàng, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của kế toán, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị

  pdf 18p good_12 30-06-2014 3 1

 • Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định

  doc 54p trongthuy 18-08-2009 1110 343

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p xingau5 20-08-2011 344 147

 • Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

  doc 2p nguyetnga 19-08-2009 224 80

 • Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15-QĐ/BTC/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại

  doc 407p 0986666507 03-07-2010 1092 717

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  TÊN TÀI KHOẢN Cấp Cấp Cấp I II III Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 10 Tiền mặt...

  doc 18p ctxhtth 19-07-2011 1110 408

 • Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

  Bản Hệ thống hóa hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng nμy bao gồm các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau đây: 1. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngμy 29/4/2004. 2. Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN ngμy

  pdf 176p thanhgomuc 13-04-2011 521 291

 • Hệ thống tài khoản kế toán quyển 1

  Tài liệu về Sách chế độ kế toán quyển 1 theo quy định 15: hệ thống tài khoản kế toán...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao

  doc 523p nguyendanhkhanh 29-03-2011 344 196

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p xingau5 20-08-2011 219 115

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 63p xingau5 20-08-2011 236 131

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p xingau5 20-08-2011 210 112

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 55p xingau5 20-08-2011 196 99

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 51p xingau5 20-08-2011 178 98

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 51p xingau5 20-08-2011 221 98

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản