Tìm Tài liệu "Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân Hàng"

Kết quả 1-20 trong khoảng 148 
 • HÊ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAM

  Hệ thống tài khoản kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán học tập và củng cố kiến thức

  5 trang Chia sẻ:daodaihce Ngày:19-05-2010 |Lượt xem: 2406 |Download:792

 • Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán

  Quyết định về việc sửa đổi và huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  9 trang Chia sẻ:nguyetnga Ngày:19-08-2009 |Lượt xem: 240 |Download:64

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu: Kế toán ngân hàng là gì? Sự khác biệt giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp? Vai trò của kế toán ngân hàng trong hoạt động thương mại của một ngân hàng? Cách thức tổ chức bộ

  12 trang Chia sẻ:tab_12 Ngày:29-07-2013 |Lượt xem: 40 |Download:14

 • Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 29/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định

  54 trang Chia sẻ:trongthuy Ngày:18-08-2009 |Lượt xem: 1106 |Download:343

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  38 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 341 |Download:147

 • Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 322/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

  2 trang Chia sẻ:nguyetnga Ngày:19-08-2009 |Lượt xem: 222 |Download:80

 • Hệ thống các tài khoản kế toán Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15-QĐ/BTC/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại

  407 trang Chia sẻ:0986666507 Ngày:03-07-2010 |Lượt xem: 1088 |Download:716

 • Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng

  Bản Hệ thống hóa hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng nμy bao gồm các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sau đây: 1. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngμy 29/4/2004. 2. Quyết định số 1146/2004/QĐ-NHNN ngμy

  176 trang Chia sẻ:thanhgomuc Ngày:13-04-2011 |Lượt xem: 506 |Download:290

 • Hệ thống tài khoản kế toán quyển 1

  Tài liệu về Sách chế độ kế toán quyển 1 theo quy định 15: hệ thống tài khoản kế toán...Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao

  523 trang Chia sẻ:nguyendanhkhanh Ngày:29-03-2011 |Lượt xem: 337 |Download:196

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  55 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 215 |Download:115

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  TÊN TÀI KHOẢN Cấp Cấp Cấp I II III Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 10 Tiền mặt...

  18 trang Chia sẻ:ctxhtth Ngày:19-07-2011 |Lượt xem: 1105 |Download:408

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  63 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 232 |Download:131

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  55 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 200 |Download:112

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  55 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 195 |Download:99

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  51 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 216 |Download:98

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  51 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 173 |Download:98

 • Hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 9

  Tham khảo tài liệu 'hệ thống tài khoản kế toán và cách hạch toán _ phần 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  34 trang Chia sẻ:xingau5 Ngày:20-08-2011 |Lượt xem: 137 |Download:89

 • Bảng hệ thống tài khoản kế toán

  Các tài khoản kế toán tiếng việt và tiếng anh

  11 trang Chia sẻ:minhtri_610 Ngày:25-05-2010 |Lượt xem: 4521 |Download:1158

 • Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 02/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN

  10 trang Chia sẻ:mychau Ngày:18-08-2009 |Lượt xem: 371 |Download:123

 • Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng

  13 trang Chia sẻ:sontinh Ngày:18-08-2009 |Lượt xem: 327 |Download:91

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản