» 

Bài Giảng Quản Trị Tài Chính

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính DN

  Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp nằm trong bộ bài giảng Quản trị tài chính trình bày về bản chất tài chính doanh nghiệp, giải thích công ty cổ phần là gì?

  pdf 23p canon_12 27-03-2014 5 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Ts.Ngô Quang Hưng

  Chương 3 Đầu tư tài chính thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, trình bày nội dung kiến thức sau: Giá trị tiền tệ theo thời gian, lượng giá chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

  ppt 67p luongmylm 25-03-2014 1 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 (tt) - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiềuisions

  Mục tiêu của bài 7 Quyết định và quản trị khoản phải thu trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quyết định tiêu chuẩn bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu, phân tích uy tín khách hàng mua chịu, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.

  ppt 41p top_12 21-04-2014 1 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung cơ bản của bài 7 Quyết định tồn quỹ tiền mặt và tồn kho trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm nêu quyết định tồn quỹ tiền mặt, lý do công ty giữ tiền mặt, quyết định tồn quỹ tiền mặt tối ưu, quản trị thu chi tiền mặt, đầu tư tiền mặt tạm thời nhàn rỗi.

  ppt 40p top_12 21-04-2014 1 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9a - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung của bài 9 Quyết định cấu trúc vốn công ty nằm trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm trình bày về các lý thuyết về cơ cấu vốn, lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu, lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI), lý thuyết M&M.

  ppt 23p top_12 21-04-2014 1 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Ts.Ngô Quang Hưng

  Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, trình bày nội dung kiến thức sau: Một số khái niệm cơ bản, vị trí vai trò của giám đốc tài chính, môi trường tài chính.

  ppt 58p luongmylm 25-03-2014 1 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Đào Thị Thương

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Giá trị thời gian của tiền tệ nhằm tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai. Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền, xác định được lãi suất. Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá...

  pdf 100p vespa_12 14-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung chủ yếu của bài 9 Quyết định cơ cấu vốn công ty trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày các lý thuyết về cơ cấu vốn, lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI), lý thuyết M&M, lý thuyết M&M về cơ cấu vốn công ty.

  ppt 69p top_12 21-04-2014 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9b - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Trong bài 9 Lý thuyết M&M: Trường hợp không có thuế và chi phí khó khăn tài chính của bài giảng Quản trị tài chính nêu các giả định của M&M, các mệnh đề M&M, các trường hợp xem xét mệnh đề M&M. Ảnh hưởng của chi phí khốn khó tài chính (financial distress costs).

  ppt 36p top_12 21-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Trong bài 5 Định giá chứng khoán của bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phân biệt cặp khái niệm về giá trị lý thuyết và giá trị thị trường, mục tiêu định giá, phân biệt các loại chứng khoán, các phương pháp định giá chứng khoán và định giá trái phiếu.

  ppt 63p top_12 21-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - GV. Đào Thị Thương

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 4 Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp nhằm mục tiêu nắm được khái niệm đầu tư dài hạn và phân loại dự án đầu tư, biết cách xác định dòng tiền của dự án, sử dụng được phương pháp thẩm định dự án đầu tư, nắm được ưu, nhược điểm của từng phương pháp và làm được các bài tập về thẩm định dự án đầu tư.

  pdf 71p vespa_12 14-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Th.s Đinh Xuân Dũng) - Chương 5: Nguồn tài trợ đối với doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp của Th.s Đinh Xuân Dũng, chương 5 nguồn tài trợ đối với doanh nghiệp, giúp các bạn phân biệt nguồn tài trợ ngắn hạn và dài hạn, so sánh nợ vay và vốn cổ phần,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt 10p trentroicosao 14-03-2014 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Bài giảng Quản trị tài chính Bài 4 Lợi nhuận rủi ro và CAPM nhằm trình bày về định nghĩa lợi nhuận và rủi ro, đo lường rủi ro, thái độ đối với rủi ro, danh mục đầu tư. Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư, đa dạng hoá danh mục đầu tư và phân loại rủi ro.

  ppt 64p top_12 21-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Thị Thương

  Nội dung bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp trình bày giá trị thời gian của tiền tệ,phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quyết định tài trợ của doanh nghiệp và quyết định tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf 64p vespa_12 14-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Ts.Ngô Quang Hưng

  Chương 4 Đầu tư và hoạch định ngân quỹ đầu tư thuộc bài giảng Quản trị tài chính do Ts.Ngô Quang Hưng biên soạn, trình bày kiến thức về một số vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn, hoạch định ngân quỹ đầu tư.

  ppt 45p luongmylm 25-03-2014 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 2 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung bài 2 Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm trình bày về tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, đọc và hiểu các báo cáo tài chính. Những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng tài chính, phân tích cơ cấu tài chính.

  ppt 59p top_12 21-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9c - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Lý thuyết M&M - trường hợp có thuế nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phát biểu lý thuyết, mệnh đề 1, mệnh đề 2, chứng minh các mệnh đề. Thực tiễn Việt Nam.

  ppt 17p top_12 21-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Bài 6 Phân tích và quyết định đầu tư nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về giới thiệu chung, ước lượng dòng tiền của dự án, ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án. Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án, phân tích rủi ro của dự án.

  ppt 72p top_12 21-04-2014 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung của bài 3 Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền nằm ở bài giảng Quản trị tài chính nêu xây dựng các khái niệm thời giá tiền tệ, giá trị tương lai và giá trị hiện tại của tiền. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm, mô hình chiết khấu dòng tiền.

  ppt 48p top_12 21-04-2014 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - GV. Ngô Duy

  Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong chương học này và nắm kiến thức về phân tích tài chính.

  ppt 26p canhdangxuan 10-04-2014 4 0

 • + Xem thêm 1333 Bài Giảng Quản Trị Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản