» 

Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước

 • CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Đây là bảng câu hỏi và đáp án môn quản lý và phát triển Tổ chức hành chánh Nhà Nước. Ví dụ : Sự khác nhau giữa tổ chức hành chánh Nhà Nước với các tổ chức xã hội khác. Các tổ chức như là: tổ chức, các cách tiếp cận, tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp? ...

  pdf 37p minhphung2105 13-07-2010 474 242

 • Tổ chức hành chính nhà nước

  Các tổ chức phi chính phủ tập trung các hoạt động của mình vào mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách này hay cách khác. Tuy hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước nhưng các tổ chức phi chính phủ không chịu sự chỉ đạo của nhà nước. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước, những tổ chức phi chính phủ nếu có được...

  ppt 47p nuber_12 27-08-2013 45 9

 • QUẢN Lí VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Tổ chức là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hàngngày.Xét trên tổng thể tổ chức đòi hỏi ít nhất 2 người trở lên có sự liên kết với nhau nhằm hướng tới mục tiêu chung.Tổ chức là một hệ thống gồm nhiều phân hệ có những mối quan hệ hữu cơ hợp lý , rõ ràng hợp tác và phân phối chặt chẽtác động lẫn nhau trong một tổng thể.

  doc 39p thanhdong000 07-10-2009 1088 239

 • Bài 2: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động có mục đích. Những mục đích, mục tiêu cơ bản định ra trước cho hoạt động quản lý và kết quả của việc đạt được mục đích, mục tiêu đó phản ánh hiệu quả của việc quản lý. Hiệu quả của quản lý vì vậy phải được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định.

  doc 14p thanhsonn70 02-10-2010 3758 1175

 • TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Cơ cấu tổ chức của Bộ máy hành chính nhà nước theo Hiến pháp 1992 ?

  doc 7p haitrieukg3000 02-11-2010 2234 651

 • Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước "

  Trong quá trình thực hiện cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước, tuy có đạt được một số kết quả quan trọng để tạo cơ sở, tiền đề cho sự tiếp tục cải cách; song vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế làm giảm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính. Đối tượng sắp xếp, điều chỉnh bao gồm cơ cấu Chính phủ, các cơ quan Trungương, nhất...

  pdf 48p hallo 01-03-2009 1128 497

 • Giáo trình luật hành chính - Bài 4 CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. 2. II. Khái niệm cơ quan nhà nước. Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. PHÂN LOẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Theo căn cứ pháp lý để thành lập: cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai loại. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ hoạt động. Căn cứ vào tính chất và phạm vi thẩm quyền. Căn cứ vào cách thức tổ chức và...

  pdf 17p meomayhamchoi 27-06-2011 943 422

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu!

  Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ! ThS. Bùi Đức Bền Nhóm trưởng: Các thành viên chính: TS. Vũ Văn Thái CN. Nguyễn Đức Chiến CN. Nguyễn Thị Khánh CN. Lại Thanh Xuân CN....

  pdf 48p ctnhukieu3 30-04-2011 591 288

 • Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

  Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội.Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy...

  ppt 35p anhtuan91_vn 27-06-2011 1043 253

 • Báo cáo tổng hợp "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước"

  Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.Đường lối của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước được hình thành và xây dựng trong tiến trình đổi mới, có kế thừa và phát triển.

  pdf 48p ctnhukieu3 30-04-2011 365 200

 • Hành chính công - Học viện Hành chính Quốc gia

  Nội dung cuốn sách "Hành chính công" bắt đầu từ những kiến thức cơ bản của khoa học về hành chính công dưới góc độ của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; thể chế hành chính; phân công; phân cấp; phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước; quyết định hành chính; công vụ; công chức; kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; thủ tục hành chính;...

  pdf 337p nhatro75 08-07-2012 606 124

 • KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Th.s Tạ Thị Thanh Tâm

  Tham khảo sách 'kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - th.s tạ thị thanh tâm', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 69p tulip_12 14-01-2013 226 103

 • Đề tài: Quản lý hành chính nhà nước

  Cũng giống như bất kỳ hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công việc của mình trên các lĩnh vực đã được phân công. Các nguyên tắc cơ bản trong quản...

  doc 12p tinhcaugialanh_lotus 21-12-2012 221 82

 • CÂU HỎI MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  câu 1: trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực. phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự. câu 2: phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. câu 3: trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động đó

  pdf 45p nghoai76 14-03-2013 183 76

 • LUẬN VĂN: Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở thái bình trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 112p vascaravietnam 21-08-2012 77 53

 • LUẬN VĂN: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

  Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước luôn là vấn đề được coi trọng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó một trong những yếu tố quyết định là đội ngũ công chức. Vì vậy, Luật Công vụ của nhiều nước đều có những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ (khả năng được trao quyền và trách nhiệm) của đội ngũ công chức trong thực thi công vụ...

  pdf 132p dell1122 06-09-2012 66 45

 • LUẬN VĂN: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước từ 1986 đến 1996

  Nền hành chính nhà nước là bộ phận trọng yếu của Nhà nước, có chức năng tổ chức thực thi pháp luật, đưa ý chí của Đảng và nguyện vọng của nhân dân đã ghi nhận trong luật pháp được hiện thực hóa. Không thể thực hiện được đúng và đủ ý chí của đảng cầm quyền, nếu nền hành chính nhà nước yếu kém, kể cả khi ý chí đó đã được thể chế hóa đầy đủ về mặt lập...

  pdf 128p vascaravietnam 15-08-2012 43 25

 • HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Dưới góc độ tổ chức bộ máy NN: Cơ quan hành chính là một bộ phận trong BMNN được chia ra làm ba nhánh: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hành pháp. Chức năng, nhiệm vụ: cơ quan hành chính nhà nước là những tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động quản lý NN mang tính chất chấp hành và điều hành Thực...

  ppt 0p sony_12 25-06-2013 52 20

 • CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Bộ máy hành chính nhà nước trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước 1. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Lập pháp 2. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Tư pháp 3. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Hành pháp Tổ chức hành chính nhà nước trung ương Tổ chức hành chính nhà nước địa phương

  ppt 349p yenhoangbank321 25-06-2013 46 17

 • NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  Có nhiều cách định nghĩa về nền hành chính nhà nước, nhưng phổ biến hiện nay cho rằng nền hành chính nhà nước là hệ thống các yếu tố hợp thành về tổ chức (Bộ máy, con người, nguồn lực công) và cơ chế hoạt động để thực thi quyền hành pháp của nhà nước theo qui định pháp luật. Như¬ vậy, muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ các yếu tố sau:

  doc 15p yeutinh224 11-05-2013 33 16

 • + Xem thêm 3231 Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản