Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 143 kết quả
 • Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

   nguyentrungxo050 11-05-2017 25 6   Download

 • Phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh phải có tầm nhìn dài hạn và bước đi theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

   hanhk67 06-05-2017 6 0   Download

 • Quy chế này quy định về việc quản lý công tác văn thư của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; Công tác văn thư quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp ...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 42 2   Download

 • Tài liệu gồm 2 văn bản: Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Núi Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành (Ban hành kèm theo Quyết định số 14033/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND Huyện Núi Thành). Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 5 0   Download

 • Để công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cơ quan) trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác tại các cơ quan; đồng thời tạo điều kiện để công tác lưu trữ phát triển, tra cứu thông tin, tài liệu được thuận lợi, nhanh chóng, phát huy giá trị ...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 7 2   Download

 • Quyết định được Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hồ sơ năm 2014 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Danh mục hồ sơ đính kèm). Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 6 0   Download

 • Danh mục Nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan trình bày về các nguồn nộp lưu và thành phần tài liệu lưu nộp tại văn phòng, Thanh tra Sở, Phòng tổ chức- Biên chế, Phòng tổ chức cán bộ,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 12 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Văn bản Quyết định Ban hành kèm theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Núi Thành để tìm hiểu nội dung về những quy định, công tác văn thư,...

   thanhthanhphanthi 30-03-2017 4 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Quyết định Về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần.

   ngocthach281085 16-03-2017 11 0   Download

 • Quyết định số: 754/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản