Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 290 kết quả
 • Quyết định số 2697/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ công thương. Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

   bachma49 29-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 3198/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;...

   bachma49 28-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

   bachma49 28-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   bachma49 28-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

   bachma49 28-12-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 85/2010/TT-BQP hướng dẫn một số điều của luật dân quân tự vệ và nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ.

   plndan 22-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy định về bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành tòa án nhân dân. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;...

   bachma45 17-12-2017 1 0   Download

 • Thông tư số 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ cơ quan;...

   bachma45 15-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1216/QĐ-TTg năm 2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

   bachma45 15-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 507/QĐ-TTg năm 2016 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997.

   bachma45 15-12-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản