Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 204 kết quả
 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc phân loại, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 2563/QĐ-UBND-NC ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo; tổ giúp việc thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 09/01/2015 của thủ tướng chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1908/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản