Thư viện Chứng khoán

Văn bản Luật Chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Văn bản Luật Chứng khoán bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Hiển thị 1-10 trên 5 kết quả
 • Nghị quyết số 113/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội. Nội dung Nghị quyết trình bày về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công giảm bội chi ngân sách nhà nước,...

   dungkt77506 12-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định 14/QĐ-UBCK năm 2015 về Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

   saoanhnovoicochong 31-01-2015 18 0   Download

 • Thông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.

   saoanhnovoicochong 31-01-2015 20 0   Download

 • Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   saoanhnovoicochong 31-01-2015 24 1   Download

 • Thông tư 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

   emvaolop1 24-10-2014 21 0   Download

Đồng bộ tài khoản