Thư viện Công nghệ thông tin

Văn bản luật Công nghệ thông tin quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Văn bản luật Công nghệ thông tin áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Tổng hợp văn bản luật Công nghệ thông tin gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Thông Tin và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 111 kết quả
 • Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ban hành về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Được căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

   thongtucp 03-11-2017 1 0   Download

 • Thông tư số 17/2017/TT-BTTT ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 16/2017/TT-BTTT ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 15/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. Được Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;...

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 14/2017/TT-BTTT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 13/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 12/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 17/2011/TT-BTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 11/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2013/TT-BTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản