Thư viện Dịch vụ pháp lý

Xã hội phát triển nào cũng cần có sự minh bạch cửa pháp lý. Văn bản luật Dịch vụ pháp lý quy định về công chứng, tư pháp, luật luật sư, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý, … Văn bản luật Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết hoặc cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh từ mọi hoạt động của đời sống các nhân, tổ chức trong xã hội và nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh. Tổng hợp văn bản luật Dịch vụ pháp lý gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 20 kết quả
 • Thông báo số 110/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở tư pháp tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016 ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 16 0   Download

 • Quyết định số: 2700/QĐ-BTP năm 2016 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Thông báo số: 04/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 11/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

   codon_09 29-03-2016 22 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   vuive78 08-12-2015 15 0   Download

 • Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú trình bày về sự cần thiết phải ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo quy định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tờ trình để nắm bắt thông tin chi tiết.

   vuive78 08-12-2015 17 0   Download

 • Công văn số 3450/BGDĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập tổ chức làm công tác pháp chế, thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   vuive78 08-12-2015 16 0   Download

 • Báo cáo số 99/BC-UBND về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông báo để nắm bắt chi tiết.

   vuive78 05-12-2015 23 1   Download

Đồng bộ tài khoản