Thư viện Doanh nghiệp

Văn bản luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Văn bản luật Doanh nghiệp góp phần phát huy phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Văn bản luật Doanh nghiệp gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 37 kết quả
 • Quyết định số: 58/2016/QĐ-TTg năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 13 0   Download

 • Quyết định số: 2952/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;...

   codon_09 29-03-2016 23 1   Download

 • Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

   codon_09 29-03-2016 11 1   Download

 • Quyết định Số 1852/QĐ-BKHĐT ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTG.

   thaoqb86 09-12-2015 12 0   Download

 • Thông tư Số 131/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thaoqb86 09-12-2015 14 0   Download

 • Thông tư Số 2243/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg.

   chuotchuot09 03-12-2015 25 0   Download

 • Thông tư Số 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   chuotchuot09 03-12-2015 18 0   Download

 • Nghị định Số 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   pechi1412 25-11-2015 21 0   Download

 • Quyết định Số 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mời các bạn tham khảo.

   pechi1412 25-11-2015 18 0   Download

 • Nghị định số: 93/2015/NĐ-CP "Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh" quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; việc thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản và những nội dung khác về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh không được quy định tại Nghị định nà...

   nhansinhaoanh_03 22-10-2015 22 0   Download

Đồng bộ tài khoản