Thư viện Giáo dục học

Văn bản Luật Giáo dục bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh thành phố ban hành. Văn bản Luật Giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hiển thị 1-10 trên 213 kết quả
 • Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Kế hoạch số 65/KH-UBND thực hiện đề án “truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề”.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Vĩnh Long về tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Được căn cứ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016;

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 22/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 20/2017/TT-BGDDT ban hành về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;..

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;..

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản