Thư viện Lĩnh vực khác

Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản luật Lĩnh vực khác gồm các văn bản luật quy định về quy hoạch phát triển, định mức kỹ thuật, quy định điều kiện, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội kinh tế không thuộc các đề mục khác. Văn bản luật Lĩnh vực khác tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Tài liệu Văn bản luật Lĩnh vực khác giúp các bạn quan tâm và có nhu cầu nắm rõ pháp lý và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.
Hiển thị 1-10 trên 3880 kết quả
 • Quyết định số 1767/QĐ-TYV6 trình bày: Căn cứ Quyết định số 80/QĐ_BNN ngày 18/9/2006; Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-TY-VP ngày 12/5/2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Căn Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014,... Mời các bạn xem chi tiết tại Quyết định

   baoyencute 15-04-2018 0 0   Download

 • Hướng dẫn số 788/TY - QLT trình bày: Căn cứ Điều lệ Quản lý thuốc Thú y theo nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993; Căn cứ Quyết định số 194 NN-TY/QĐ ngày 31/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm; Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003,... Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn

   baoyencute 15-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2140/QĐ-TTg phê duyệt đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020". Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2133/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty lương thực Miền Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2131/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2130/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và năm 2017 cho các dự án giải ngân từ năm 2016 trở về trước.

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2129/QĐ-TTg ban hành phê duyệt phương án cơ cấu lại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2128/QĐ-TTg ban hành phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 2127/QĐ-TTg ban hành phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 2125/QĐ-TTg ban hành về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản