Thư viện Lĩnh vực khác

Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản luật Lĩnh vực khác gồm các văn bản luật quy định về quy hoạch phát triển, định mức kỹ thuật, quy định điều kiện, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội kinh tế không thuộc các đề mục khác. Văn bản luật Lĩnh vực khác tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Tài liệu Văn bản luật Lĩnh vực khác giúp các bạn quan tâm và có nhu cầu nắm rõ pháp lý và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.
Hiển thị 1-10 trên 1208 kết quả
 • Kế hoạch số 64/KH-UBND về Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTG ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền; Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

   bautroibinhyen17 17-02-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 5107/QĐ-BCT năm 2016 ban hành khung giá phát điện năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 12 0   Download

 • Quyết định số: 5106/QĐ-BCT năm 2016 ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 17 0   Download

 • Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 10 1   Download

 • Quyết định số: 2561/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 20 0   Download

 • Quyết định số: 2522/QĐ-TTg năm 2016 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3) của bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 2521/QĐ-TTg năm 2016 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của Đài truyền hình Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 2353/QĐ-BTTTT năm 2016 ban hành quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 2343/QĐ-BTTTT năm 2016 về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của bộ Thông tin và Truyền thông.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Quyết định số: 2327/QĐ-BTTTT năm 2016 ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản