Thư viện Lĩnh vực khác

Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản luật Lĩnh vực khác gồm các văn bản luật quy định về quy hoạch phát triển, định mức kỹ thuật, quy định điều kiện, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội kinh tế không thuộc các đề mục khác. Văn bản luật Lĩnh vực khác tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Tài liệu Văn bản luật Lĩnh vực khác giúp các bạn quan tâm và có nhu cầu nắm rõ pháp lý và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.
Hiển thị 1-10 trên 2596 kết quả
 • Quyết định số 17c/QĐ-MNThB Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ Năm học 2017- 2018. Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;...

   k2a_smile 12-01-2018 1 0   Download

 • Báo cáo số 25/BC-MNThB Kết quả Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường Năm học 2017 – 2018. Căn cứ vào công văn số 590/PGD ĐT-GDMN ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT TP Hải Dương về hướng dẫn nôi dung, kế hoạch tổ chức các cuộc thi GDMN năm học 2017- 2018;

   k2a_smile 12-01-2018 1 0   Download

 • Báo cáo sơ kết thực hiện đề án số 19/BC-MN Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" năm 2017

   k2a_smile 12-01-2018 2 0   Download

 • Nghị định số 213/2013/NĐ-­CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 4653/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “cà phê việt nam chất lượng cao”

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3975/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới. Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.

   bachma49 06-01-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản