Thư viện Quyền dân sự

Luật quyền dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ luật quyền dân sự góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc hình thành trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bộ luật quyền dân sự gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 27 kết quả
 • Quyết định số: 3142/TB-BHXH năm 2016 về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Thông tư số 09/2016-TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

   nguyenkhacgiang1805 20-10-2016 22 0   Download

 • Luật số 92/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ Luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   haohiep11 13-04-2016 36 8   Download

 • Luật số 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   haohiepdocument 07-04-2016 66 19   Download

 • Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;...

   codon_06 21-01-2016 7 0   Download

 • Công báo/Số 1003 + 1004/Ngày 29-12-2013 hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có kết cấu nội dung gồm 11 chương, nội dung hiến pháp trình bày về hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường,...

   thuyhuynh1702 11-12-2015 19 1   Download

 • Luật số 109-SL/L.10 quy định chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại, tăng cường lực lượng Quốc phòng, bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

   thuyhuynh1702 11-12-2015 19 0   Download

 • Nghị định số 45/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Nghị định để nắm bắt thông thông tin chi tiết.

   bethuy1990 20-11-2015 37 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bộ luật dân sự sửa đổi" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Bộ luật căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   bethuy1990 18-11-2015 49 6   Download

 • Quyết định số: 48/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ qua Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật thi hành án dân sự; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

Đồng bộ tài khoản