Thư viện Tài nguyên - Môi trường

Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại về tài nguyên thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Tổng hợp văn bản luật Tài nguyên - Môi trường gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 119 kết quả
 • Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến diện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế-xã hội.

   bachma45 15-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 2218/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   bachma45 14-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 5604/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 3589/QD-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.

   daoquocmanh28 13-12-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 1899/QD-TTg năm 2017 về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

   daoquocmanh28 13-12-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 102/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

   nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 89/NQ-­HĐND thông qua quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

   nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 82/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

   nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản