Thư viện Tài nguyên - Môi trường

Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại về tài nguyên thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Tổng hợp văn bản luật Tài nguyên - Môi trường gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 68 kết quả
 • Công điện số: 12536 CĐ/BCT-PCTT năm 2016 ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 10 0   Download

 • Quyết định số: 4206/QĐ-BGTVT năm 2016 về việc ban hành kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO trong 2 hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 11 0   Download

 • Công điện số: 1314/CĐ-BYT năm 2016 về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ và ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (công điện số 1).

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 54/2016/QĐ-UBND năm 2016 ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 20 2   Download

 • Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT năm 2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

   maiyeumaiyeu09 14-09-2016 24 3   Download

 • Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT quy định về hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

   tangtuy11 20-05-2016 12 1   Download

 • Thông tư số: 12/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...

   phuongdinh93 07-05-2016 23 0   Download

 • Thông tư số: 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại; căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;…

   phuongdinh93 07-05-2016 22 4   Download

 • Thông tư số: 31/2013/TT-BYT quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;...

   songcochat 06-05-2016 28 2   Download

 • Thông tư liên tịch số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu;...

   codon_09 01-04-2016 90 6   Download

Đồng bộ tài khoản