Thư viện Thương mại

Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Văn bản luật thương mại quy định, điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật thương mại gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 38 kết quả
 • Quyết định số: 2534/QĐ-TTg năm 2016 ban hành kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại biên giới giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Quyết định số: 2514/QĐ-TTg năm 2016 danh sách ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Thông báo số: 451/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số: 107/NQ-CP năm 2016 về việc gia hạn bản thỏa thuận về thương mại gạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số: 02/NQ-CP năm 2017 về việc ký bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác biển và nghề cá.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 4 0   Download

 • Thông tư Số: 26/2009/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động thuê, cho thuê tàu bay, hoạt động vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung tại Việt Nam.

   paulinele 28-11-2016 7 1   Download

 • Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ/CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ/CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Để hiểu rõ hơn về thông tư mời các bạn tham khảo tài liệu.

   ngocmai1290 07-09-2016 13 2   Download

 • Thông tư số: 59/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;...

   codon_09 29-03-2016 15 0   Download

 • Thông tư số: 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại quyết định số 52/2015/QĐ-TTG ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

   codon_09 29-03-2016 30 0   Download

 • Nghị định số: 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;...

   codon_09 29-03-2016 33 1   Download

Đồng bộ tài khoản