Thư viện Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng quy định về các chính sách tiền tệ, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng, quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 138 kết quả
 • Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành về việc Thành lập Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Thông báo số 2297/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2016. Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1244/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài chính.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1239/QĐ-BTC về việc ban hành chương trình hành động của bộ tài chính thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1011/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch vay trả nợ của chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông báo số 158/TB-NHNN tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại để xác định trị giá tính thuế, có hiệu lực từ ngày 02/6/2016 đến 08/6/2016.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với tổng cục thuế và tổng cục hải quan giai đoạn 2016-2020.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Báo cáo số 48/BC-UBND về tình hình thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản