Thư viện Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng quy định về các chính sách tiền tệ, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng, quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 56 kết quả
 • Thông báo số: 5719/TB-KBNN năm 2016 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 8 0   Download

 • Thông tư số: 41/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 13 2   Download

 • Thông tư số: 38/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa ngân hàng nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Thông tư số: 36/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 13 0   Download

 • Thông tư số: 35/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 11 0   Download

 • Thông tư số: 34/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định việc cung cấp thông tin giữa ngân hàng nhà nước Việt Nam và bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 5 0   Download

 • Thông tư số: 33/2016/TT-NHNN năm 2016 quy định về các tỷ lệ khoản thu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 5 0   Download

 • Thông tư số: 32/2016/TT-NHNN năm 2016 sửa đổi, bổ sung môt số điều của thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 10 2   Download

 • Circular No.19/2016/TT-NHNN date June 30, 2016 of the State Bank of VietNam on bank card operation.

   jonidontcry 09-08-2016 21 5   Download

 • Quyết định số: 75/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2016; căn cứu Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;...

   codon_09 29-03-2016 15 0   Download

Đồng bộ tài khoản