Thư viện Trách nhiệm hình sự

Văn bản luật trách nhiệm hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm mà một cá nhân (không có tổ chức) phải chịu khi có hành vi phạm vào một trong các tội quy định tại Bộ Luật Hình sự. Văn bản Luật Trách nhiệm hình sự bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành luôn được cập nhập và bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 7 kết quả
 • Quyết định số 715/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP VKSNDTC-TANDTC ban hành hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014 (sau đây gọi chung là Luật Thi hành án dân sự);...

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp để truy cứu trách nhiệm hình sự, căn cứ Bộ Luật Hình sự, căn cứ Bộ Luật Tố tụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   vuive78 05-12-2015 38 3   Download

 • Kế hoạch Số 83/KH/SYT. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch Số 28/KH/HĐND ngày 13/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   suti91 19-11-2015 20 0   Download

 • Luật 53/2010/QH12 Luật thi hành án hình sự. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.

   cryasgameover 09-09-2014 34 0   Download

 • Nghị định 80/2011/NĐ-CP Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

   cryasgameover 09-09-2014 67 3   Download

 • Nghị định 221/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   cryasgameover 09-09-2014 71 2   Download

Đồng bộ tài khoản