Thư viện Văn hóa xã hội

Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Hiển thị 1-10 trên 69 kết quả
 • Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 276a/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Chỉ thị số 08/2016/CT-UBND ban hành về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2016. Được căn cứ theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ban hành về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật. Được căn cưứ Luật di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;...

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ban hành quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ban hành về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ban hành hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

   thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ban hành về việc Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma46 02-11-2017 0 0   Download

 • Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma46 02-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản