Thư viện Văn hóa xã hội

Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Hiển thị 1-10 trên 46 kết quả
 • Quyết định số: 2525/QĐ-TTg năm 2016 công nhận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 2 0   Download

 • Quyết định số: 2513/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 1 0   Download

 • Thông báo số: 450/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp của ban chỉ đạo năm 2016.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

 • Quyết định số: 52/2016/QĐ-UBND năm 2016 về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 8 0   Download

 • Chị thị số: 21/CT-UBND năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số: 01/NQ-CP năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 14 0   Download

 • Chỉ thị số: 01/CT-TTg năm 2017 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 8 1   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 20/2016/TTLT-BGDĐTBQP hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội được ban hành nhằm mục đích: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch này, trong độ tuổi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy đị...

   nhokbuongbinh91 28-11-2016 5 2   Download

 • Thông tư số 108/TT-PC của trọng tài kinh tế nhà nước ngày 19/5/1990 hướng dẫn kí kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/1989 và nghị định 17 HĐBT ngày 16/1/1990 của hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế) được bạn hành nhằm hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo quy định tại các văn bản nói trên.

   nambhnpv 06-11-2016 6 1   Download

 • Quy chế hoạt động của HDND xã Đăk Tờ Re khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 quy định chi tiết về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đông nhân dân, và các Đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

   trongdinhdtrkr0603 13-08-2016 84 17   Download

Đồng bộ tài khoản