Thư viện Văn hóa xã hội

Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Hiển thị 1-10 trên 108 kết quả
 • Festival Huế nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt NAm đến khu vực và thế giới. Từ đó, tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 05-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 1834/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam - năm 2017". Thông qua hoạt động nhằm tôn vinh giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 05-03-2018 0 0   Download

 • Lệnh số 27/2012/L-CTN về việc công bố Luật Thủ đô. Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 05-03-2018 0 0   Download

 • Quy chế tài chính Công ty Cổ phần du lịch - dịch vụ Hội An gồm các phần chính: Chương I - Những quy định chung; Chương II - Quản lý, sử dụng vốn; Chương III - Quản lý và sử dụng tài sản; Chương IV - Quản lý doanh thu và chi phí; Chương V - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Chương VI - Kế hoạch kinh doanh, tài chính và chế độ kế toán, thống kê; Chương VII - Chế độ phân cấp quản...

   hpnguyen2 05-03-2018 0 0   Download

 • Đề án gồm các phần chính: Phần I - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Phần II - Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xã hội hóa; Phần III - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa giai đoạn 2013 - 2016, định hướng đến năm 2020; Phần IV - Đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung đề án.

   hpnguyen2 05-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định nhằm mục tiêu đến năm 2020, cơ bản hình thành được sự liên kết giữa các địa phương phát triển du lịch Vùng một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng của Vùng nhằm hình thành thương hiệu du lịch riêng của vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 nhằm định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng Tây Nguyên và cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định Về việc Phê duyệt "Đề án Một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020" gồm các phần chính: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý để xây dựng đề án; Thực trạng, khó khăn thách thức phát triển du lịch Hà Tĩnh; Phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch Hà Tĩnh; Một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020;...

   hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung trở thành khu vực phát triển năng động với tốc độ nhanh và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030" nhằm mục đích phấn đấu đến an8m 2030, Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử - tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản