Thư viện Văn hóa xã hội

Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Hiển thị 1-10 trên 77 kết quả
 • Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL Về việc tham dò, khai quật khảo cổ. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...

   bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...

   bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...

   bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...

   bachma47 26-12-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch Phú Yên ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

   daoquocmanh28 13-12-2017 0 0   Download

 • Công điện số 1882/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân 2018.

   bachma45 09-12-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020,

   nghivanquyet0908 24-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 04/NQ-­HĐND điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của hđnd thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến tr...

   nghiquyet01 20-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   0162987154 16-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 276a/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016

   nghqcp 09-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản