Thư viện Xuất nhập khẩu

Văn bản luật Xuất nhập khẩu quy định về chế dộ, chính sách xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngoài ra, Văn bản luật Xuất nhập khẩu còn góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Văn bản luật Xuất nhập khẩu gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 3186 kết quả
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra hàm lượng formaldehyt, các amim thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5 tháng 11 năm 2009. Tham khảo tài liệu Bộ Công thương số 1793/BCT-KHCN để nắm bắt nội dung chi tiết.

   huynhthuy1990 25-09-2015 1 0   Download

 • Thông tư số: 103/2015/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị định số 08 /2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;...

   meomun12340628 19-09-2015 4 0   Download

 • Thông tư số: 38 /2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;...

   meomun12340628 19-09-2015 0 0   Download

 • Quyết định số: 1966/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ng...

   meomun12340628 19-09-2015 6 0   Download

 • Thông báo 15536/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 6 2   Download

 • Thông báo 15493/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả xác định trước mã số của Thiết bị đóng ngắt kiểu kín do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 7 2   Download

 • Thông báo 15492/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả xác định trước mã số của Hóa chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 4 2   Download

 • Thông báo 15491/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 7 2   Download

 • Thông báo 15490/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 7 1   Download

 • Thông báo 15489/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hoá chất xử lý nước do Tổng cục Hải quan ban hành.

   bonghoanho11 04-03-2015 4 2   Download

Đồng bộ tài khoản