4

Chèn nhạc nền trong PowerPoint 2007

PowerPoint 2007 là de facto tiêu chuẩn cho việc tạo thuyết trình. Nó là một tính năng dễ tìm hiểu giao diện và mọi thứ bạn cần để tạo thú vị, trình bày thông tin. Một thuyết trình PowerPoint được tạo thành slide, nhưng các chương trình có thể tạo các giáo trình có thể được phân phối cho khán giả. Slides có thể chứa văn bản, đồ họa, và các phương tiện truyền thông nhúng. Ngoài ra, PowerPoint cung cấp một số chuyển tiếp và hình ảnh động có thể giúp bạn giữ lại lợi ích đối tượng của bạn.

Đồng bộ tài khoản