10 bài giảng môn cơ sở lập trình - Trường học viện Ngân Hàng Hà Nội

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | 10 tài liệu

0
428
lượt xem
10
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

10 bài giảng môn cơ sở lập trình - Trường học viện Ngân Hàng Hà Nội
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng khoa hệ thống thông tin quản lý giúp sinh viên trang bị những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán và rang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C.

Lưu

Tài liệu trong BST: 10 bài giảng môn cơ sở lập trình - Trường học viện Ngân Hàng Hà Nội

 1. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Giới thiệu

  ppt 9p 27 1

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình; Chương 2: Các phần tử cơ bản của NNLT C; Chương 3: Các cấu trúc điều khiển; Chương 4: Chương trình con; Chương 5: Kiểu dữ liệu mảng; Chương 6: Kiểu con trỏ; Chương 7: Xâu kí tự; Chương 8: Kiểu dữ liệu cấu trúc; Chương 9: Kiểu dữ liệu tệp

 2. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 1

  ppt 27p 36 3

  Thuật toán để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm

 3. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 2

  ppt 59p 28 3

  Mỗi câu lệnh có thể viết trên một hay nhiều dòng, nhưng phải kết thúc bằng dấu ; Để báo cho C biết một chuỗi kí tự vẫn còn ở dòng dưới, thêm dấu \ trước khi xuống dòng. Lời chú thích có thể viết trên 1 hoặc nhiều dòng, đặt giữa cặp dấu /*…*/

 4. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 3

  ppt 56p 32 3

  Nhập một số bất kỳ. Hãy đọc giá trị của số nguyên đó nếu nó có giá trị từ 1 đến 9, ngược lại thông báo không đọc được. Nhập một chữ cái. Nếu là chữ thường thì đổi sang chữ hoa, ngược lại đổi sang chữ thường.

 5. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 4

  ppt 42p 28 3

  Trong các ngôn ngữ khác, có 2 loại chương trình con: Hàm (function): trả về giá trị thông qua tên hàm, sử dụng trong các biểu thức và không được gọi như một lệnh. Thủ tục: không có giá trị trả về, có thể tồn tại độc lập và được gọi như là một câu lệnh.

 6. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 5

  ppt 56p 31 3

  Khai báo một mảng 2 chiều có dòng tối đa là MAXD, số cột tối đa là MAXC. (dùng #define để định nghĩa) Nhập số dòng m và số cột n thực sự của mảng. Nhập từng phần tử từ [0][0] đến [m-1][n-1].

 7. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 6

  ppt 50p 22 2

  Con trỏ là một biến dùng để chứa địa chỉ. Có nhiều kiểu con trỏ tương ứng với nhiều loại địa chỉ. Khi gán địa chỉ của 1 biến cho 1 biến con trỏ, mọi sự thay đổi trên nội dung ô nhớ con trỏ chỉ tới sẽ làm giá trị của biến thay đổi theo.

 8. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 7

  ppt 21p 37 2

  Xâu kí tự trong C được xây dựng như một mảng một chiều các kí tự. Xâu kí tự kết thúc bằng kí tự ‘\0’ (kí tự NULL trong bảng mã ASCII) - Độ dài tối đa của xâu= kích thước mảng – 1. Khai báo nên dành ra 1 ô nhớ để chứa kí tự ‘\0’

 9. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 8

  ppt 28p 22 2

  Kiểu cấu trúc (struct): Là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field). Khai báo biến kiểu cấu trúc: Khai báo tương tự như khai báo biến thuộc kiểu dữ liệu chuẩn. Với cách khai báo cấu trúc trực tiếp, có thể khai báo biến ngay khi khai báo cấu trúc

 10. Bài giảng cơ sở lập trình - Trường học viên Ngân Hàng Hà Nội - Chương 9

  ppt 32p 25 2

  Dùng để xác định vị trí của phần tử hiện tại để đọc hoặc ghi dữ liệu trên tệp. Khi tệp được mở để đọc hoặc ghi thì con trỏ tệp luôn ở vị trí đầu tệp. Mỗi khi đọc hoặc ghi trên tệp thì con trỏ tệp tự động tăng lên một khoảng theo đúng số byte vừa đọc hoặc ghi trên tệp.

Đồng bộ tài khoản