intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

19 tài liệu ôn thi môn sinh hoc hiệu quả năm 2012

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 19 tài liệu

2.623
lượt xem
909
download

Đây là 19 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/19

19 tài liệu ôn thi môn sinh hoc hiệu quả năm 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài : 21449 Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội, lặn hoàn toàn AaBbDd x AaBbDd sẽ có: Chọn một đáp án dưới đây A. 4 kiểu hình : 9 kiểu gen; B. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen; C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen; D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen; Đáp án là : (D Bài : 21448 Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng : A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối; B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh; C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào; D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST; Đáp án là : (A) Bài : 21447 Với n cặp tính trạng do n cặp gen chi phối tồn tại trên n cặp NST thì số loại giao tử tối đa ở đời sau là: Chọn một đáp án dưới đây A. ; B. ; C. ; D. Cả A và B; Đáp án là : (A)

Lưu

Tài liệu trong BST: 19 tài liệu ôn thi môn sinh hoc hiệu quả năm 2012

 1. Ôn thi sinh học năm 2012 (P1)

  pdf 22p 92 31

  Bài : 21449 Phép lai giữa 2 cá thể khác nhau về 3 tính trạng trội, lặn hoàn toàn AaBbDd x AaBbDd sẽ có: Chọn một đáp án dưới đây A. 4 kiểu hình : 9 kiểu gen; B. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen; C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen; D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen; Đáp án là : (D)

 2. Ôn thi sinh học năm 2012 (P19)

  pdf 11p 83 8

  Bài : 21602 Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên là : Chọn một đáp án dưới đây A. Nhện; D. Ốc anh vũ; B. Bò sát răng thú; C. Cá vây chân; D. Ốc anh vũ; Bài : 21601 Sự sống có thể di cư lên cạn là nhờ: Chọn một đáp án dưới đây A. Trên cạn chưa bị chi phối mạnh mẽ bở tác động của chọn lọc tự nhiên. B. Hoạt động quang hợp của thực vật xanh, tạo ôxi, hình thành lớp ôzôn chắn tia tử ngoại; C. Điều kiện khí hậu thuận...

 3. Ôn thi sinh học năm 2012 (P18)

  pdf 15p 79 8

  Bài : 6834 Trong các hướng tiến hoá của sinh giới, hướng tiến hoá cơ bản nhất là: Chọn một đáp án dưới đây A. Ngày càng đa dạng và phong phú B. Thích nghi ngày càng hợp lí C. Tổ chức ngày càng cao, phức tạp D. Hướng tăng tính đa dạng và phức tạp hoá tổ chức Đáp án là : (B)

 4. Ôn thi sinh học năm 2012 (P17)

  pdf 13p 55 11

  Bài : 21651 Tồn tại của học thuyết Lamac là: Chọn một đáp án dưới đây A. Thừa nhận sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với ngoại cảnh; B. Chưa hiểu rõ cơ chế tác động của ngoại cảnh, không phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền; C. Cho rằng sinh vật vốn có khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải; D. A, B, C Đáp án là : (D)...

 5. Ôn thi sinh học năm 2012 (P16)

  pdf 33p 54 8

  Bài : 5352 Sinh vật sau đây thuộc nhóm sinh vật đẳng nhiệt là: Chọn một đáp án dưới đây A. Động vật không xương sống B. Động vật có xương sống C. Động vật thuộc lớp chim D. Thực vật Đáp án là : (C) Bài : 5351 Các yếu tố sau đây thuộc nhóm nhân tố vô sinh là: Chọn một đáp án dưới đây A. Thực vật và con người B. Động vật và thực vật C. Khí hậu, nước và ánh sáng D. Ánh sáng và động vật Đáp án là : (C)...

 6. Ôn thi sinh học năm 2012 (P15)

  pdf 26p 64 6

  Bài : 20754 So sánh quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật vào tế bào động vật, người ta thấy: 1: Chúng đều diễn ra qua các giai đoạn tương tự như nhau. 2: Ở kì cuối tế bào động vật có sự co thắt tế bào chất ở giữa, còn tế bào thực vật là tế bào chất không co thắt ở giữa mà hình thành một vách ngăn chia tế bào thành 2 tế bào con. 3: Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo thành 2 tế bào con giống nhau và giống với...

 7. Ôn thi sinh học năm 2012 (P14)

  pdf 22p 56 7

  Bài : 20834 Sự thụ tinh ngoài ở động vật kém tiến hoá hơn thụ tinh trong vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Tỉ lệ trứng được thụ tinh thấp; B. Trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỉ lệ sống sót thấp; C. Từ khi trứng sinh ra, thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc và môi trường nước; D. Cả A, B và C đều đúng; Đáp án là : (D)

 8. Ôn thi sinh học năm 2012 (P13)

  pdf 12p 80 5

  Bài : 5595 Một gen nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 10500 nuclêôtit tự do, trong đó riêng loại ađênin nhận của môi trường bằng 1575 nuclêôtit. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. A = T = 27,5%; G = X = 22,5% B. A = T = 20%; G = X = 30% C. A = T = 15%; G = X = 35% D. A = T = 32,5%; G = X = 17,5% Đáp án là : (C)

 9. Ôn thi sinh học năm 2012 (P12)

  pdf 15p 69 6

  Bài : 5655 Phân tử mARN có chứa tổng số 2579 liên kết hoá trị giữa các đơn phân. Tổng số chu kì xoắn của gen đã sao mã ra phân tử mARN nói trên là: Chọn một đáp án dưới đây A. 129 chu kì B. 132 chu kì C. 145 chu kì D. 150 chu kì Đáp án là : (A)

 10. Ôn thi sinh học năm 2012 (P11)

  pdf 31p 80 8

  Bài : 5783 Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết 2n = 38, hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành là: Chọn một đáp án dưới đây A. 12 B. 10 C. 8 D. 4 Đáp án là : (B)

 11. Ôn thi sinh học năm 2012 (P9)

  pdf 25p 61 6

  Bài : 6010 Menđen đã dùng lý thuyết nào sau đây đế giải thích cho các kết quả thì nghiệm của ông? Chọn một đáp án dưới đây A. Sự phân li của các nhiễm sắc thể mang gen trong giảm phân B. Sự tổ hợp ngẫu nhiên của các nhiễm sắc thể mang gen trong thụ tinh C. Hiện tượng giao tử thuần khiết D. Sự trao đổi chéo của cá nhiễm sắc thể trong giảm phân Đáp án là : (C)

 12. Ôn thi sinh học năm 2012 (P8)

  pdf 22p 41 5

  Bài : 6090 Hiện tượng di truyền liên kết được: Chọn một đáp án dưới đây A. Menđen phát hiện trên đậu Hà Lan B. Moocgan phát hiện trên ruồi giấm C. Mitsurin phát hiện trên chuột D. Moocgan phát hiện trên bướm tằm Đáp án là : (B) Bài : 6089 Di truyền liên kết là hiện tượng: Chọn một đáp án dưới đây A. Các tính trạng di truyền không phụ thuộc vào nhau B. Các tính trạng di truyền độc lập với nhau C. Sự di truyền của tính trạng này kéo theo sự di truyền của...

 13. Ôn thi sinh học năm 2012 (P7)

  pdf 23p 66 5

  Bài : 6552 Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen liên kết hoàn toàn) là: Chọn một đáp án dưới đây A. 40% ABD : 40% abd : 10% Abd : 10% aBD B. 40% Abd : 40% aBD : 10% ABD : 10% abd C. 30% ABd : 30% abD : 20% AbD : 20% aBd D. 25% ABD : 25% abd : 25% Abd : 25% aBD Đáp án là : (A)

 14. Ôn thi sinh học năm 2012 (P6)

  pdf 22p 54 7

  Bài : 6632 Với một gen gồm 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, số kiểu lai khác nhau có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. 5 kiểu B. 6 kiểu C. 7 kiểu D. 8 kiểu Đáp án là : (B) Bài : 6631 Với một gen gồm 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, trong loài, số kiểu gen có thể xuất hiện là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3 kiểu B. 4 kiểu C. 5 kiểu D. 6 kiểu Đáp án là : (C)

 15. Ôn thi sinh học năm 2012 (P5)

  pdf 16p 53 9

  Bài : 6693 Các hợp chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trên trái đất lần lượt theo sơ đồ nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. CH → CHON → CHO B. CH → CHO → CHON C. CHON → CHO →CH D. CHON → CH → CHO Đáp án là : (B) Bài : 6692 Chất hữu cơ nào sau đây được hình thành đầu tiên trong quá trình phát sinh sự sống trên trái đất? Chọn một đáp án dưới đây A. Prôtêin và axit nuclêic B. Saccarit và lipit C. Prôtêin, saccarit...

 16. Ôn thi sinh học năm 2012 (P4)

  pdf 19p 62 6

  Bài : 6773 Điều sau đây đúng khi nói về biến dị cá thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. Biến dị xảy ra đồng loạt trên các cá thể cùng loài B. Biến dị không di truyền C. Là nguồn nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống D. Xuất hiện do tập quán hoạt động ở động vật Đáp án là : (C)

 17. Ôn thi sinh học năm 2012 (P3)

  pdf 13p 50 6

  Bài : 21515 Muốn phân biệt sự di truyền liên kết hoàn toàn với di truyền đa hiệu người ta sử dụng phưong pháp: Chọn một đáp án dưới đây A. Lai phân tích; B. Dùng phương pháp đột biến; C. Cho trao đổi chéo; D. C và B Đáp án là : (D)

 18. Ôn thi sinh học năm 2012 (P2)

  pdf 55p 68 8

  Bài : 21365 Giả sử thí nghiệm của Meselson – Stahl: (dùng đánh dấu phóng xạ để chứng minh ADN tái bản theo nguyên tắc bán bảo toàn) tiếp tục đến thế hệ thứ 3 thì tỉ lệ các phân tử ADN còn chứa là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 / 4; B. 1 /8; C. 1/ 16; D. 1/ 32; Đáp án là : (B)

 19. Ôn thi sinh học năm 2012 (P20)

  pdf 14p 49 9

  Bài : 21506 Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường được sử dụng làm “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là: Chọn một đáp án dưới đây A. Virut; B. Vi khuẩn; C. Plasmit; D. Enzim; Đáp án là : (B) Bài : 21505 Mục đích của kĩ thuật di truyền là: Chọn một đáp án dưới đây A. Gây ra đột biến gen; B. Gây ra đột biến nhiễm sắc thể; C. Điều chỉnh, sửa chữa gen; D. Tạo biến dị tổ hợp; Đáp án là : (C)...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2