Bộ bài giảng Quản trị chiến lược gồm 10 chương rất hữu ích

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.074
lượt xem
85
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Bộ bài giảng Quản trị chiến lược gồm 10 chương rất hữu ích
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị chiến lược là khoa học và nghệ thuật về chiến lược. Đây là bộ sưu tập bài giảng quản trị chiến lược nhằm giúp các bạn xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở nguồn lực hiện có nhằm giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được các mục tiêu dài hạn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ bài giảng Quản trị chiến lược gồm 10 chương rất hữu ích

 1. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1

  pdf 17p 1248 472

  Yêu cầu của quản trị chiến lược: Phải giúp doanh nghiệp tăng vị thế cạnh tranh; Phải đảm bảo sự an toàn kinh doanh; Phải xác định phạm vi kinh doanh; Phải dự báo môi trường kinh doanh chính xác; Phải có chiến lược dự phòng; Phải xác định đúng thời cơ.

 2. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 2

  pdf 21p 145 36

  Hiểu môi trường ngoại vi của doanh nghiệp, mục tiêu của phân tích môi trường ngoại vi, phương pháp phân tích môi trường ngoại vi,gồm các lực lượng và thể chế nằm bên ngoài doanh nghiệp nhưng tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 3. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 3

  pdf 26p 266 85

  Hiểu môi trường nội bộ của doanh nghiệp. Biết tầm quan trọng của phân tích môi trường nội bộ. Phương pháp phân tích môi trường nội bộ.Tầm quan trọng của phân tích môi trường nội bộ ? Biết được các điểm mạnh của doanh nghiệp. ? Biết được các điểm yếu của doanh nghiệp. ? Chọn điểm mạnh để phát triển lợi thế cạnh tranh.

 4. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 4

  pdf 10p 311 116

  Hệ thống thông tin quản trị Mô hình hệ thống thông tin quản trị. Thiết lập nhu cầu thông tin. Xác định nguồn thông tin tổng quát Cập nhật hệ thống thông tin quản trị.Xác định các nguồn thông tin cụ thể thông tin cần cho quản trị chiến lược. Biết các nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược. Phương pháp phân loại các thông tin sau khi thu thập.Xây dựng hệ thống thu thập thông tin Phân tích mạnh, yếu, cơ hội, nguy cơ

 5. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5

  pdf 16p 254 71

  Hiểu về sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp. Biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp. Biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.. Xác định sứ mạng của doanh nghiệp. Khái niệm ? Bản sứ mạng tuyên bố ý nghĩa và lý do tồn tại của doanh nghiệp. ? Phản ánh các quan điểm, nguyên tắc, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp thông qua xác định : thị trường, sản phẩm, khách hàng, công...

 6. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 6

  pdf 29p 347 117

  CHƯƠNG VI XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 1. Qui trình để xây dựng một chiến lược Giai đoạn ? Các công việc phải thực hiện Phân tích môi trường bên ngoài, liệt kê các cơ hội và nguy cơ. Chuẩn bị dữ ? Xây dựng ma trận EFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh. liệu ? Phân tích môi trường nội bộ của công ty, liệt kê các điểm mạnh và điểm yếu ? Xây dựng ma trận IFE.

 7. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 7

  pdf 29p 592 236

  CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY MỤC TIÊU CHƯƠNG VII Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp công ty. Biết các chiến lược cấp công ty thông dụng. Biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty. CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 1. Ý nghĩa của chiến lược cấp công ty ? Chiến lược cấp công ty giúp nhà quản trị xác định : ? Ngành kinh doanh nào cần tiếp tục. ? Ngành kinh doanh nào cần loại bỏ. ? Ngành kinh doanh nào nên tham gia. CHƯƠNG VII CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 2. Các chiến lược tăng trưởng tập...

 8. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 8

  pdf 25p 384 160

  CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG MỤC TIÊU CHƯƠNG VIII Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. ? Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng. ? Biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. ? Biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng. ? CHƯƠNG VIII CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG 1. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 1.1. Ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh ? Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh xác định...

 9. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 9

  pdf 19p 161 65

  CHƯƠNG IX THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU CHƯƠNG IX ? Biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành ngắn hạn. ? ? ? Biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu. Biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp. Biết cách xây dựng ngân sách tài chính. CHƯƠNG IX THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 1. Thiết lập mục tiêu hàng năm ? Mục tiêu hàng năm chỉ dẫn hoạt động của các cá nhân và bộ phận trong doanh nghiệp. ? Triển khai mục tiêu dài hạn thành mục tiêu hàng năm. ? Thiết lập mục tiêu hàng năm...

 10. Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 10

  pdf 12p 296 135

  Biết qui trình để thực hiện kiểm tra chiến lược. Biết các loại hình kiểm tra chiến lược. Biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược. Kiểm tra chiến lược liên quan đến những công việc sau :Kiểm tra các điều kiện cơ sở của chiến lược. Đo lường kết quả thực hiện với tiêu chuẩn. Đưa ra các điều chỉnh để đảm bảo kết quả thực hiện phù hợp với chiến lược.

Đồng bộ tài khoản