intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ văn bản luật quy định về lệ phí hộ chiếu

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 13 tài liệu

1.186
lượt xem
223
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Bộ văn bản luật quy định về lệ phí hộ chiếu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính) 1. Bổ sung, sửa đổi nội dung hộ chiếu, giấy thông hành thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại. 2. Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ văn bản luật quy định về lệ phí hộ chiếu

 1. Thông tư 113/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 1p 405 23

  Thông tư 113/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 2. Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND

  pdf 5p 51 1

  NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 6

 3. Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTTBVHTTDL

  pdf 5p 282 112

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN TRONG VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG INTERNET VÀ MẠNG VIỄN THÔNG

 4. THÔNG TƯ Quy định việc quản lý, sử dụng số thu lệ phí xuất nhập cảnh phải nộp Ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”

  pdf 4p 89 2

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-TTg ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý,...

 5. THÔNG TƯ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  pdf 6p 99 3

  Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; Bộ Tài chính...

 6. Thông tư số 97/2011/TT-BTC

  pdf 6p 105 5

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 66/2009/TT-BTC NGÀY 30/3/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP HỘ CHIẾU, THỊ THỰC, GIẤY TỜ VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

 7. Thông tư số 60/2005/TT-BTC

  pdf 3p 125 7

  Thông tư số 60/2005/TT-BTC về chề độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt nam do Bộ tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt nam...

 8. Thông tư liên bộ số 71/TTLB

  pdf 4p 82 3

  Thông tư liên bộ số 71/TTLB về việc thu lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ chứng nhận tại Việt Nam cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú do Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao - Bộ Tài chính ban hành

 9. Thông tư 37/2003/TT-BTC

  pdf 6p 128 4

  Thông tư 37/2003/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 10. Thông tư 88/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 1p 136 5

  Thông tư 88/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 11. Thông tư 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  pdf 6p 267 19

  Thông tư 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 12. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND

  pdf 5p 36 3

  QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2