intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn đề tài kiểm toán tài chính trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Lythanh Ly | Ngày: | 11 tài liệu

1.403
lượt xem
37
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Luận văn đề tài kiểm toán tài chính trong doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp luận văn đề tài kiểm toán tài chính trong doanh nghiệp là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành kiểm toán tham khảo để chọn đề tài, hiểu được phương pháp làm bài luận...từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình.

Lưu

Tài liệu trong BST: Luận văn đề tài kiểm toán tài chính trong doanh nghiệp

 1. Luận văn “Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện”

  pdf 129p 243 83

  Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi ph ải được cung cấp thông tin tài chính hoàn h ảo, có độ tin c ậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hóa ..

 2. Luận văn " “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ "

  doc 100p 397 145

  Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán trong kiểm toán BCTC Khái quát chung về chu trình mua vào và thanh toán Kiểm toán tài chính Khái niệm kiểm toán BCTC: Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV ...

 3. LUẬN VĂN: Ứng dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính

  pdf 29p 137 35

  Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thì để thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh” chúng ta không chỉ coi trọng việc gia tăng các nguồn lực kinh tế bao gồm: nguồn lực lao động, nguồn lực tài chính, nguồn lực tự nhiên...

 4. Luận văn Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

  pdf 32p 284 57

  Hoạt động kiểm toán trên thế giới đã có lịch sử trên 100 năm tuy nhiên ở Việt Nam hoạt động này mới chỉ xuất hiện vào những năm đầu của thập kỷ 90. Ban đầu là sự xuất hiện của các công ty kiểm toán độc lập năm 1991, sau đó là kiểm toán nhà nước năm 1994 và vào năm 1997 đối với kiểm toán nội bộ...

 5. Luận văn : Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng

  pdf 49p 76 7

  Làm rõ kiểm toán với các đơn vị tài chính Đảng là yêu cầu khách quan, phù hợp với quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Đảng; Đối với các đơn vị tài chính, tài sản của Đảng, là góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 lần 2...

 6. LUẬN VĂN: Tìm hiểu qui trình kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do VACO thực hiện

  pdf 94p 95 20

  Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường...

 7. LUẬN VĂN: Thu thập và sử dụng bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính tại VACO

  pdf 73p 91 15

  Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam không ngừng tăng và được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng bình quân cao nhất trong khu vực....

 8. ĐỀ TÀI: "Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển toán viên về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính"

  pdf 40p 91 16

  Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên cần cụ thể hoá hơn nữa cơ sở để thu nhập thông tin cấu thành và tiến trình thực hiện các yêu cầu trung thực, hợp lý, hợp pháp trong chức năng xác minh, cơ sở để thu nhập thông tin xuất phát từ đặc điểm đối tượng kiểm toán tài chính. ..

 9. Tiểu luận: Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển toán viên về chất lượng kiểm tóan báo cáo tài chính

  pdf 33p 134 36

  Chức năng của kiểm toán Hoạt động kiểm toán thực hiện hai chức năng cơ bản xác minh và bày tỏ ý kiến về đối tượng kiểm toán. Đối tượng kiểm toán nói chung và đối tượng kiểm toán nói riêng luôn chứa đựng nhiều mối quan hệ về kinh tế, về pháp lý phong phỳ và đa dạng.Do đó chức năng xác minh và bày rỏ ý kiến xác minh bày tỏ ý kiến cần xác định thật khoa học. ...

 10. luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện

  pdf 105p 113 43

  Chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế đó đang ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh việc nắm bắt rõ tình hình tài chính của đối thủ cạnh tranh, các nhà quản lý cũng phải hiểu rõ tình hình tài chính của chính công ty mình ...

 11. Luận văn : Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC)

  pdf 84p 269 101

  Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra, kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2