intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số qui định quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 17 tài liệu

1.486
lượt xem
223
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Một số qui định quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản pháp luật qui định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số qui định quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

 1. Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN

  pdf 20p 138 5

  Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 2. Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN

  pdf 30p 73 3

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

 3. Quyết định số 09/QĐ-UB

  pdf 6p 54 2

  Quyết định số 09/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành các quy định về: đăng ký chất lượng hàng hóa, danh mục hàng hóa buộc đăng ký chất lượng, thực hiện nhãn sản phẩm hàng hóa

 4. Quyết định số 88-TĐC/QĐ

  pdf 4p 75 3

  Quyết định số 88-TĐC/QĐ về việc ban hành Quy định về việc uỷ quyền kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

 5. Thông tư liên bộ số 1537/KCM-NN&PTNN

  pdf 3p 56 3

  Thông tư liên bộ số 1537/KCM-NN&PTNN về chất lượng hàng hóa do Bộ Khoa Học công Nghệ Và Môi Trường - Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 8/12/95 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa

 6. Thông tư liên bộ số 1192/KCM-GTVT

  pdf 4p 68 5

  Thông tư liên bộ số 1192/KCM-GTVT về việc phân công quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa do Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường -Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 8/12/1995 về phân công quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa

 7. Thông tư liên bộ số 02TT/LB

  pdf 4p 58 4

  Thông tư liên bộ số 02TT/LB về chất lượng hàng hóa do Bộ Khoa học công nghệ môi trường - Thủy sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP phân công quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa

 8. Chỉ thị số 540-TTg

  pdf 4p 50 4

  Chỉ thị số 540-TTg về công tác quản lý đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

 9. Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT

  pdf 9p 86 5

  Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

 10. Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS

  pdf 9p 67 1

  Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế Kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành , để thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/01/2000 của Bộ Thủy sản

 11. Quyết định 61/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục hàng hoá giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf 3p 130 3

  Quyết định 61/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục hàng hoá giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 12. Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN

  pdf 19p 133 9

  Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 13. Quyết định quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  doc 9p 462 212

  Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2