intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

2.566
lượt xem
338
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế toán nên đã xây dựng theo phương châm dễ làm, dễ hiểu, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát, với cách bố trí, sắp xếp tài khoản, Bảng cân đối kế toán, thông tin do kế toán cung cấp cho phép đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở mọi thời điểm. Chi phí kinh doanh, thu nhập và kết quả hoạt động kinh doanh được xử lý theo cách nhìn và quan niệm của kinh tế thị trường. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới cũng đã giải quyết nhiều hoạt động kinh tế mới đã hoặc sẽ phát sinh như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư vào công ty liên kết, các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp...

Lưu

Tài liệu trong BST: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

 1. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003

  pdf 28p 4753 657

  Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về kế toán.

 2. Thông tư số 138/2011/TT-BTC

  pdf 19p 149 41

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2006/QĐ-BTC NGÀY 14/9/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH -

 3. Quyết định về ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  doc 57p 374 190

  Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

 4. Thông tư số 244/2009/TT-BTC

  doc 23p 276 108

  Tài liệu tham khảo Thông tư số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 5. Quyết định số 1177/TC-QĐ-CĐKT

  pdf 20p 234 28

  Quyết định số 1177/TC-QĐ-CĐKT về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT

  pdf 36p 1215 129

  Quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

 7. Quyết định số 150/2001/QĐ-BTC

  pdf 111p 173 30

  Quyết định số 150/2001/QĐ-BTC về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1296-TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 8. Thông tư số 122/2004/TT-BTC

  pdf 7p 95 6

  Thông tư số 122/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

 9. Quyết định số 1296/TC-QĐ-CĐKT

  pdf 2p 139 16

  Quyết định số 1296/TC-QĐ-CĐKT về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

 10. THÔNG TƯ số 29/2005/ TT- BTC ngày 14 tháng 04 năm 2005 hướng dẫn quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước

  pdf 7p 370 46

  3. Mục đích công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước: a/ Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty nhà nước, số liệu thông tin trung thực khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán của doanh nghiệp. b/ Thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở công ty nước ngoài, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.......

 11. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  doc 54p 130 16

  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2