intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TẬP HỢP BỘ VĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

2.075
lượt xem
292
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

TẬP HỢP BỘ VĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

Lưu

Tài liệu trong BST: TẬP HỢP BỘ VĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 1. Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH

  pdf 32p 372 74

  Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH về các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán,báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán,báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách...

 2. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính

  doc 61p 408 61

  Quyết định về việc ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

 3. Chỉ thị số 14-BYT

  pdf 3p 101 10

  Chỉ thị số 14-BYT về việc thi hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 24 tài khoản do Bộ Y tế ban hành

 4. Thông tư 165/1998/TT-BTC

  pdf 8p 81 7

  Thông tư số 165/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998 do Bộ Tài chính ban hành

 5. Quyết định số 466-TTg

  pdf 2p 76 4

  Quyết định số 466-TTg về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 6. Thông tư số 62-TC/CĐKT

  pdf 3p 100 8

  Thông tư số 62-TC/CĐKT về việc hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán mới đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

 7. Chỉ thị số 06/2004/CT-BTS

  pdf 4p 92 5

  Chỉ thị số 06/2004/CT-BTS về việc chấn chỉnh công tác quản lý Tài chính Kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

 8. thông tư Số: 19/2006/QĐ-BTC

  doc 60p 168 32

  QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; - Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2