Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C++

Chia sẻ: Trịnh Thi Xê | Ngày: | 7 tài liệu

0
465
lượt xem
9
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C++
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểu dữ liệu là một tập hợp các giá trị và một tập hợp các phép toán trên các giá trị đó. Có 2 kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu cơ bản và kiểu dữ liệu phức hợp ...để biết thêm về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C++ mời các bạn tham khảo bộ sưu tập này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C++

 1. Ngôn ngữ Lập trình C++ Chương I - Giới thiệu ngôn ngữ C++

  pdf 17p 767 252

  Nội dung chính • Mã máy, Hợp ngữ, và ngôn ngữ bậc cao • Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao • Lịch sử C và C++ • Hệ thống và môi trường lập trình C++ • Giới thiệu về C++ – ví dụ về chương trình C++ đơn giản – khái niệm biến – vào ra dữ liệu – các phép toán số học – ra quyết định - các phép toán quan hệ

 2. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc

  pdf 38p 303 116

  Kiểu dữ liệu và phép toán cơ bản Cấu trúc điều khiển và cấu trúc chương trình

 3. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 3 – Hàm

  pdf 43p 193 96

  • Chia để trị - Divide and conquer – Xây dựng một chương trình từ các thành phần (component) nhỏ hơn – Quản lý từng thành phần dễ quản lý hơn quản lý chương trình ban đầu

 4. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 4 – Mảng

  pdf 83p 297 121

  • Mảng (array) – Cấu trúc của những phần tử dữ liệu có liên quan – Thực thể tĩnh (giữ nguyên kích thước trong suốt chương trình) • Một vài loại mảng – mảng dựa vào con trỏ (Pointer-based arrays) (C-like) – mảng là đối tượng (Arrays as objects) (C++)

 5. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 5 – Con trỏ và Xâu ký tự

  pdf 77p 288 121

  • Con trỏ (Pointer) – Mạnh, nhưng khó làm chủ – Có tác dụng như truyền tham chiếu (pass-by-reference) – Có liên quan chặt chẽ đến mảng và xâu • Biến con trỏ (Pointer variable) – Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị – Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp) – Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

 6. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 6 – Cấu trúc dữ liệu trừu tượng

  pdf 82p 181 83

  • các kiểu dữ liệu phức hợp cấu tạo từ các thành phần thuộc các kiểu dữ liệu khác – tạo kiểu dữ liệu mới - kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa (user-defined data type) • bản ghi – gồm nhiều trường, mỗi trường lưu trữ một thành viên dữ liệu thuộc một kiểu dữ liệu cài sẵn hoặc một kiểu dữ liệu người dùng khác.

 7. Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 7: Ra vào dữ liệu

  pdf 93p 220 112

  C++ I/O – Hướng đối tượng • sử dụng tham chiếu, chồng hàm, chồng toán tử – An toàn về các kiểu dữ liệu • nhạy cảm với kiểu dữ liệu • báo lỗi nếu kiểu không khớp – có thể dùng cho cả kiểu người dùng tự định nghĩa và các kiểu chuẩn • làm cho C++ có khả năng mở rộng

Đồng bộ tài khoản