intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập văn bản luật về kinh phí bầu cử

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 8 tài liệu

694
lượt xem
79
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập văn bản luật về kinh phí bầu cử
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tồ chức của Bộ Tài chính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập văn bản luật về kinh phí bầu cử

 1. Thông tư 09/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 4p 138 3

  Thông tư 09/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII

 2. Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 4p 74 3

  Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

 3. Thông tư số 10/2002/TT-BTC

  pdf 3p 91 3

  Thông tư số 10/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IX do Bộ Tài chính ban hành

 4. Thông tư số 37/2002/TT-BTC

  pdf 2p 72 2

  Thông tư số 37/2002/TT-BTC về việc cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung Thông tư số 10/2002/TT-BTC ngày 30/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI

 5. Thông tư số 104/1999/TT-BTC

  pdf 4p 105 3

  Thông tư số 104/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004 do Bộ Tài chính ban hành

 6. Thông tư số 31/1997/TC-HCSN

  pdf 3p 70 5

  Thông tư số 31/1997/TC-HCSN về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Tài chính ban hành

 7. Thông tư 14/2011/TT-BTC

  pdf 12p 184 17

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị quyết số 1018/2011/NQ/UBTVQH12 ngày...

 8. Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội

  pdf 8p 168 18

  Qui định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tồ chức của Bộ Tài chính....

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2