intTypePromotion=1
ADSENSE

VĂN BẢN LUẬT VỀ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.397
lượt xem
280
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

VĂN BẢN LUẬT VỀ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (kèm theo). Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án quy hoạch đã được phê duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lưu

Tài liệu trong BST: VĂN BẢN LUẬT VỀ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG

 1. Quyết định 02/2008/QĐ-UBND

  pdf 3p 83 3

  Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

 2. Thông tư số 156/2012/TT-BTC

  pdf 3p 72 4

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

 3. Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

  pdf 8p 52 1

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------Số: 13/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Đồng Xoài, ngày 23 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020

 4. Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND

  pdf 16p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 5. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

  pdf 17p 67 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 6. Quyết định số 947/QĐ-UBND

  pdf 21p 64 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 7. Quyết định 854/QĐ-UBND

  pdf 15p 47 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

 8. Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

  pdf 19p 45 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 9. Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

  pdf 25p 60 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BỔ SUNG CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2010- 2015 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 10. Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND

  pdf 14p 84 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 11. Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

  pdf 2p 66 4

  Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

 12. Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND

  pdf 3p 57 4

  Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

 13. Quyết định số 2098/QĐ-UBND

  pdf 5p 60 6

  Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch hoạt động, kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2