intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

VĂN BẢN LUẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.052
lượt xem
195
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

VĂN BẢN LUẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS) là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với dữ liệu phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp

Lưu

Tài liệu trong BST: VĂN BẢN LUẬT VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 1. Nghị định 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ

  doc 7p 537 96

  Nghị định 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

 2. Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND

  pdf 17p 82 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, XÉT DUYỆT HỒ SƠ VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

 3. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND

  pdf 1p 55 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ THU HỒI VÀ HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN VỀ BAN HÀNH THỦ TỤC - QUY TRÌNH LIÊN THÔNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2

 4. Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT

  pdf 15p 38 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Xét...

 5. Thông tư 09/2011/TT-BGTVT

  pdf 7p 47 3

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA QUY ĐỊNH VỀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐƯỜNG SẮT PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ AN TOÀN VÀ ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 6. Thông tư số 14/2010/TT-BTC v/v Đăng kí kinh doanh

  pdf 144p 305 51

  Thông tư của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

 7. Thông tư số 01/2009/TT-BKH

  pdf 23p 130 6

  Thông tư số 01/2009/TT-BKH về về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

 8. Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN

  pdf 16p 232 27

  Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2