intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Bộ máy hành chính

Hiển thị 1-10 trên 12 kết quả
 • Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên tư pháp (sau đây gọi tắt là giám định viên), đề nghị Bộ Tư pháp đưa vào danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc và áp dụng chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.....Điều 2. Đối tượng áp dụng....1.

   mualan_mualan 10-04-2013 1064 174   Download

 • Mục tiêu đến năm 2020, đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn, tiện lợi, kiềm chế tiến tới giảm tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường; từng bước phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn, vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics.....Cụ thể, giao thông công cộng (xe buýt, đường sắt đô thị, taxi) thị phần đảm nhận từ 20-25%; giao thông cá nhân (ô tô, xe máy, xe đạp) thị phần đảm nhận từ 72-77%.

   mualan_mualan 10-04-2013 1108 193   Download

 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;....Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;....

   mualan_mualan 10-04-2013 1346 243   Download

 • VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE....CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE....Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;....Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;....

   mualan_mualan 10-04-2013 1580 246   Download

 • Trách nhiệm thực hiện..1. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là..công chức, viên chức) thuộc Bộ trong quá trình giải quyết công việc liên..quan đến công tác lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy..định khác có liên quan...2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm quản lý công tác lưu trữ đối với các..đơn vị trực thuộc Bộ theo những nội dung quy định của Nhà nước và của Bộ...3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và quản lý..

   mualan_mualan 10-04-2013 1613 150   Download

 • Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ, quyền hạn sau:....a) Tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật liên quan, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.....b) Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp luật liên quan.

   mualan_mualan 10-04-2013 1166 201   Download

 • Quy chế này quy định việc tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu (sau đây gọi tắt là Quỹ) do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ở quần đảo Trường Sa và các nhà dàn DKI (sau đây gọi tắt là quân, dân huyện Trường Sa).....

   mualan_mualan 10-04-2013 965 139   Download

 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia cầm các cấp; thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai các biện pháp đồng bộ phòng, chống dịch cúm gia cầm...

   mualan_mualan 10-04-2013 1143 160   Download

 • Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.....Điều 2. Mức thu phí đấu giá tài sản được tính như sau:....1. Đối với mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:....

   mualan_mualan 10-04-2013 963 155   Download

 • Xây dựng cơ chế chính sách, văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật....1.1. Cục Chăn nuôi: Trong tháng 6/2012 trình Thông tư ban hành danh mục thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng ở Việt Nam; khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT về quy định kiểm tra sử dụng chất cấm (nhóm beta agonist) trong chăn nuôi để ban hành trong tháng 7/2012;....1.2.

   mualan_mualan 10-04-2013 1416 185   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2