intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Công nghệ thông tin

Hiển thị 1-3 trên 3 kết quả
  • Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).....2.

     mualan_mualan 15-04-2013 1255 208   Download

  • Mạng TSLCD là Dự án về Viễn thông – Công nghệ thông tin có quy mô toàn quốc, có ý nghĩa lớn về chính trị - kinh tế, đặc biệt là trong việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, chính xác và an toàn trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

     mualan_mualan 15-04-2013 1404 179   Download

  • Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

     mualan_mualan 15-04-2013 1160 153   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2