intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Dịch vụ pháp lý

Hiển thị 1-4 trên 4 kết quả
 • Theo đó, Kế hoạch đề ra 03 nhiệm vụ, với 15 hoạt động:....- Nhiệm vụ thứ nhất: Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg, bao gồm 02 hoạt động: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg; Rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.....

   mualan_mualan 09-04-2013 1266 230   Download

 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công an cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở.

   mualan_mualan 09-04-2013 1197 235   Download

 • nh lập Phòng công chứng....1. Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp xây dựng Đề án thành lập Phòng công chứng trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ về sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

   mualan_mualan 09-04-2013 1161 170   Download

 • Để chủ động triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp, ngày 15/3/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 504/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

   mualan_mualan 09-04-2013 1331 210   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2