intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Doanh nghiệp

Hiển thị 1-10 trên 13 kết quả
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp.....Cùng với công cuộc cải cách thuế bước I năm 1990, Luật thuế lợi tức đã được ban hành. Tuy nhiên qua 8 năm thực hiện, Luật thuế lợi tức dần dần bộc lộ nhiều nhược điểm và không còn phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới: giai đoạn mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

   mualan_mualan 11-04-2013 1373 297   Download

 • Phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (kèm theo).....Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án quy hoạch đã được phê duyệt.....Điều 3.

   mualan_mualan 11-04-2013 1405 280   Download

 • Các doanh nghiệp tồn tại và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau với những bước thăng trầm của lịch sử. Ở bất cứ giai đoạn phát triển nào doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những nguy cơ từ môi trường kinh doanh bên ngoài và sự yếu kém về nội bộ doanh nghiệp. Trước những khó khăn đó, nếu doanh nghiệp không chủ động khắc phục những yếu kém để vượt qua những thách thức thì nguy cơ tụt hậu sẽ là vấn đề sẽ xảy ra.

   mualan_mualan 11-04-2013 1751 381   Download

 • Tán thành quan điểm cần sớm có quy định quản trị rủi ro (QTRR) áp dụng đối với công ty QLQ, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, an toàn trong hoạt động của các đối tượng này. Tuy nhiên, góp ý cho dự thảo Quy chế hướng dẫn thiết lập và vận hành hệ thống QTRR cho công ty QLQ mà UBCK vừa công bố nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định chưa hợp lý.....Điều 4 của Dự thảo quy định, ban đại diện quỹ, khách hàng ủy thác quyết định chính sách QTRR của quỹ, danh mục của khách hàng ủy thác...

   mualan_mualan 11-04-2013 1113 172   Download

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;....Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;....Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;....Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”;....

   mualan_mualan 11-04-2013 1426 260   Download

 • Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 170 Luật Doanh nghiệp).....2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.....3.

   mualan_mualan 11-04-2013 1146 152   Download

 • Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ).

   mualan_mualan 11-04-2013 1401 214   Download

 • Quy chế này quy định sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị các cấp chính quyền địa phương có liên quan trong công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp đúng quy định pháp luật.

   mualan_mualan 11-04-2013 1092 172   Download

 • Chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.....Điều 2.

   mualan_mualan 11-04-2013 1311 208   Download

 • Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu công nghiệp. Công văn đề nghị được hưởng hỗ trợ, trong đó nêu rõ kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án đến thời điểm xin được hưởng hỗ trợ, các khoản hỗ trợ đề nghị được hưởng;....- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê lại đất hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng;....

   mualan_mualan 11-04-2013 929 153   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2