intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Kế toán - Kiểm toán

Hiển thị 1-10 trên 12 kết quả
 • Quy trình kiểm toán dự án đầu tư áp dụng chung cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện các cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư, Đoàn kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán và các cá nhân, đơn vị có liên quan phải tuân thủ các quy định tại Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và các quy định tại Quy trình này. Tùy từng dự án cụ thể mà Đoàn kiểm toán cụ thể hóa chi tiết các nội dung cho phù hợp đặc thù của dự án.

   mualan_mualan 15-04-2013 1074 155   Download

 • Hoạt động kiểm toán là một hoạt động độc lập, trong quá trình kiểm toán, KTV ....luôn luôn phải tôn trọng nguyên tắc trung thực, khách quan, tuân thủ pháp luật và các ....chuẩn mực nghề nghiệp. Do vậy, mọi hoạt động của kiểm toán phải được thể chế hóa ....bằng các văn bản pháp luật hoặc được pháp luật thừa nhận. Bất kỳ một cuộc kiểm toán ....nào cũng được thực hiện theo trình tự thống nhất, trong đó kế hoạch kiểm toán là bước ....đầu tiên của quy trình kiểm toán.

   mualan_mualan 15-04-2013 1251 167   Download

 • Vai trò của Ban Kiểm soát đối với quá trình kiểm toán độc lập cần được nâng cao, trong đó nên giao trách nhiệm thông tin liên lạc và làm việc trực tiếp với kiểm toán viên độc lập cho Ban Kiểm soát. Tổ chức kiểm toán có trách nhiệm cung cấp cho Ban Kiểm soát các thông tin về hệ thống kiểm toán chất lượng nội bộ của kiểm toán viên...

   mualan_mualan 15-04-2013 1061 160   Download

 • Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

   mualan_mualan 15-04-2013 1655 198   Download

 • heo đó, có 39 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán mới được ban hành như: Báo cáo kiểm toán dự án; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm; Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, Kế hoạch kiểm toán chi tiết, Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên… Trong số 39 mẫu biểu đó có 08 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán Ngân sách Nhà nước; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; 03 mẫu biểu dùng trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu; 03 mẫu biểu dùng trong kiểm toán doanh nghiệp;...

   mualan_mualan 15-04-2013 1489 294   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán.....Điều 2. Đối tượng áp dụng....

   mualan_mualan 15-04-2013 1620 213   Download

 • Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng... Quy trình ban hành phù hợp với các quy định của Luật kiểm toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, chế độ của Nhà nước và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng.

   mualan_mualan 15-04-2013 1478 189   Download

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

   mualan_mualan 15-04-2013 1219 152   Download

 • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là một cơ quan nhà nước có chức năng kiểm toán tài sản công, kiểm tra chi tiêu, đánh giá báo cáo tài chính các cơ quan thuộc chính phủ, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

   mualan_mualan 13-04-2013 1376 227   Download

 • Kiểm toán viên phải thu thập và l­u trong hồ sơ kiểm toán mọi tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến cuộc kiểm toán đủ để làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã đ­ợc thực hiện đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kiểm toán quốc tế đ­ợc chấp nhận).

   mualan_mualan 13-04-2013 1222 192   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2