intTypePromotion=1

Bộ sưu tập Xây dựng - Đô thị

Hiển thị 1-10 trên 14 kết quả
 • Tổng thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.....Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau:.... Tổng thầu thiết kế.. Tổng thầu thi công xây dựng công trình.. Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình.. Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình..

   mualan_mualan 11-04-2013 1564 249   Download

 • Dự án xây dựng thông thường gồm phần thuyết minh dự án và bản vẽ thiết kế cơ sở. Đây chính là các căn cứ để triển khai cho bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công sau này. Tổng mức đầu tư của dự án chính là giá trị đầu tư xây dựng của dự án.....Không phải bất cứ công trình xây dựng nào cũng phải lập dự án. Các công trình thông thường được chia thành các loại như nhóm A, nhóm B, nhóm C...

   mualan_mualan 11-04-2013 1864 289   Download

 • Trong các dự án kiến trúc và xây cất, xây dựng là việc dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù họat động này được xem là riêng lẽ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Họat động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay giám đốc xây dựng; giám sát bởi giám đốc dự án cùng với kỹ sư thiết kế hay kiến trúc sư dự án.

   mualan_mualan 11-04-2013 1152 199   Download

 • Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu mã nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình.... theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.[1] Quy định của mỗi quốc gia về giấy phép xây dựng có thể khác nhau.

   mualan_mualan 11-04-2013 1148 189   Download

 • Quy hoạch xây dựng đô thị là bộ môn khoa học kỹ thuật, xã hội, nhân văn, là nghệ thuật về tổ chức không gian sống cho các đô thị và các khu vực đô thị.

   mualan_mualan 11-04-2013 866 136   Download

 • Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính trị.

   mualan_mualan 11-04-2013 1469 201   Download

 • Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng....Nghị định này hưướng dẫn các quy định của Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng; về điều kiện đối với tổ chức và cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng.....Các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo các quy định của Nghị định này.....Điều 2. Trình tự lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng....

   mualan_mualan 11-04-2013 1497 193   Download

 • Theo Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh, đến nay 91/91 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch nông thôn mới cấp xã, 100% số xã đã hoàn thành phê duyệt đề án XDNTM. Việc hoàn thành quy hoạch và đề án XDNTM có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở cho việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình này vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có một số xã chưa hình dung đầy đủ nội dung công tác quy hoạch XDNTM.

   mualan_mualan 10-04-2013 1960 240   Download

 • Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo Quyết định này, bổ sung vào tập định mức dự toán XDCT - Phần xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT.....Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   mualan_mualan 10-04-2013 2561 274   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm:....- Bảng số 1: Đơn giá xây dựng mới các loại nhà.....- Bảng số 2: Đơn giá xây dựng mới các công trình khác (vật kiến trúc).

   mualan_mualan 10-04-2013 1415 207   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2