Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 2604 kết quả
 • (BQ)The objective is to explain the importance of the analysis of algorithms, their notations, relationships and solving as many problems as possible. Let us first focus on understanding the basic elements of algorithms, the importance of algorithm analysis, and then slowly move toward the other topics as mentioned above. After completing this chapter, you should be able to find the complexity of any given algorithm (especially recursive functions).

   hoanguet97 03-12-2018 1 0   Download

 • Trong bài tập lớn này sinh viên sẽ hiện thực cấu trúc dữ liệu tập hợp TreeSet1 . Cụ thể, cấu trúc dữ liệu tập hợp này sẽ được hiện thực dựa trên cây AVL đã được học trên lớp. Việc hiện thực này phải đảm bảo thời gian thực thi trong trường hợp xấu nhất (worst case) là log(n) cho các phép toán cơ bản như thêm phần từ (add), xóa phần tử (remove), và các phép toán tìm kiếm.

   lhduong1999 01-12-2018 1 0   Download

 • Trong bài tập lớn này, sinh viên sẽ sửa đổi danh sách liên kết đã học thành một cấu trúc dữ liệu mới là danh sách liên kết mở (unrolled linked list). Cấu trúc dữ liệu này tương tự như danh sách liên kết thông thường ngoại trừ việc có thể có nhiều hơn một phần tử được lưu tại mỗi node.

   lhduong1999 01-12-2018 2 0   Download

 • This chapter covers application design and development. This chapter emphasizes the construction of database applications with Web-based interfaces. In addition, the chapter covers application security.

   dien_vi01 21-11-2018 1 0   Download

 • This chapter introduces the theory of relational database design. The theory of functional dependencies and normalization is covered, with emphasis on the motivation and intuitive understanding of each normal form. This chapter begins with an overview of relational design and relies on an intuitive understanding of logical implication of functional dependencies.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • This chapter provides an overview of the database-design process, with major emphasis on database design using the entity-relationship data model. The entity-relationship data model provides a high-level view of the issues in database design, and of the problems that we encounter in capturing the semantics of realistic applications within the constraints of a data model. UML class-diagram notation is also covered in this chapter.

   dien_vi01 21-11-2018 2 0   Download

 • In this chapter, we start by presenting the relational algebra, which forms the basis of the widely used SQL query language. We then cover the tuple relational calculus and the domain relational calculus, which are declarative query languages based on mathematical logic.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • In this chapter, we provided detailed coverage of the basic structure of SQL. In this chapter, we cover some of the more advanced features of SQL. We address the issue of how to access SQL from a general-purpose programming language, which is very important for building applications that use a database to store and retrieve data.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • This chapter presents the following content: Data definition, basic query structure, set operations, aggregate functions, null values, nested subqueries, complex queries, views, modification of the database.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 2 introduces the relational model of data, covering basic concepts such as the structure of relational databases, database schemas, keys, schema diagrams, relational query languages, and relational operations.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản