intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu - database là gì? Cơ sở dữ liệu trong máy tính được tổ chức thế nào? Cơ sở dữ liệu bao gồm những khái niệm gì? Ngày nay máy tính đã trở nên thông dụng trong mỗi cơ quan, gia đình và máy tính chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà nó thay con người quản lý, lưu trữ và xử lý một lượng thông tin lớn mà con người không thể kiểm soát nổi. Cơ sở dữ liệu chính là cách tổ chức lượng thông tin đó sao cho dễ dàng quản lý và truy tìm. Tổng hợp các tài liệu về phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm vận hành, quản trị database như MySQL, Oracle, Access, SQL Server, DB2, Infomix,... giúp các bạn nắm vững kiến thức để cài đặt, cấu hình, quản trị admin, backup & recovery, tuning một Database hoạt động tốt.
Hiển thị 1-10 trên 16610 kết quả
 • This study aims to investigate the Behavioral Intention of Voice Assistants’ users by exploring the mediating role of Subjective Well-being and the moderating role of Innovativeness based on the Utilitarian and Gratification Theory framework.

  pdf11p  vialicene 19-07-2024 1 0   Download

 • Part 2 of ebook "Text mining with R: A tidy approach" provides readers with contents including: Chapter 6 – Topic modeling; Chapter 7 – Case study comparing twitter archives; Chapter 8 – Case study mining NASA metadata; Chapter 9 – Case study analyzing usenet text;...

  pdf89p  daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Part 1 of ebook "Text mining with R: A tidy approach" provides readers with contents including: Chapter 1 – The tidy text format; Chapter 2 – Sentiment analysis with tidy data; Chapter 3 – Analyzing word and document frequency tf-idf; Chapter 4 – Relationships between words N-grams and correlations; Chapter 5 – Converting to and from nontidy formats;...

  pdf95p  daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Part 2 of ebook "Principles of data mining (Third edition)" provides readers with contents including: Chapter 17 - Association rule mining II; Chapter 18 - Association rule mining III, frequent pattern trees; Chapter 19 - Clustering; Chapter 20 - Text mining; Chapter 21 - Classifying streaming data; Chapter 22 - Classifying streaming data II, time-dependent data;...

  pdf267p  daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Part 1 of ebook "Principles of data mining (Third edition)" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction to data mining; Chapter 2 - Data for data mining; Chapter 3 - Introduction to classification, Naïve bayes and nearest neighbour; Chapter 4 - Using decision trees for classification; Chapter 5 - Decision tree induction, using entropy for attribute selection; Chapter 6 - Decision tree induction, using frequency tables for attribute selection; Chapter 7 - Estimating the ...

  pdf263p  daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Part 2 of ebook "Introduction to statistics and data analysis: With exercises, solutions and applications in R" provides readers with contents including: Chapter 9 - Inference; Chapter 10 - Hypothesis testing; Chapter 11 - Linear regression; Appendix A - Introduction to R; Appendix B - Solutions to exercises; Appendix C - Technical appendix; Appendix D - Visual summaries;...

  pdf272p  daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Part 1 of ebook "Introduction to statistics and data analysis: With exercises, solutions and applications in R" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction and framework; Chapter 2 - Frequency measures and graphical representation of data; Chapter 3 - Measures of central tendency and dispersion; Chapter 4 - Association of two variables; Chapter 5 - Combinatorics; Chapter 6 - Elements of probability theory; Chapter 7 - Random variables; Chapter 8 - Probability distributi...

  pdf185p  daonhiennhien 03-07-2024 4 1   Download

 • Part 2 of ebook "Introduction to deep learning: From logical calculus to artificial intelligence" provides readers with contents including: Chapter 4 - Feed forward neural networks; Chapter 5 - Modifications and extensions to a feed-forward neural network; Chapter 6 - Convolutional neural networks; Chapter 7 - Recurrent neural networks; Chapter 8 - Autoencoders; Chapter 9 - Neural language models; Chapter 10 - An overview of different neural network architectures; Chapter 11 - Conclusion;...

  pdf107p  daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Part 1 of ebook "Introduction to deep learning: From logical calculus to artificial intelligence" provides readers with contents including: Chapter 1 - From logic to cognitive science; Chapter 2 - Mathematical and computational prerequisites; Chapter 3 - Machine learning basics;...

  pdf89p  daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Part 2 of ebook "Introduction to artificial intelligence (Second edition)" provides readers with contents including: Chapter 8 - Machine learning and data mining; Chapter 9 - Neural networks; Chapter 10 - Reinforcement learning; Chapter 11 - Solutions for the exercises;...

  pdf178p  daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2