Thư viện Kỹ thuật lập trình

Kỹ thuật lập trình máy tính là kỹ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau. Kỹ thuật lập trình hiệu quả chính là việc lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Tổng hợp tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng về hầu hết các kỹ thuật lập trình như: Lập trình hướng đối tượng, lập trình trên nền tảng .NET, lập trình ứng dụng Java, C++, lập trình Web, lập trình mã nguồn mở PHP & MySQl, lập trình Mobile IOS, Adroid, mô hình lập trình 3 lớp MVC, kiến trúc hướng dịch vụ SOA,... cùng với kho bài tập, đề kiểm tra kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu hay dành cho sinh viên và người đi làm về CNTT.
Hiển thị 1-10 trên 5294 kết quả
 • Bài báo này sử dụng góc nhìn kỹ thuật - xã hội để tổng hợp lý thuyết và đề xuất một mô hình khái niệm về ảnh hưởng của một số tiền tố kỹ thuật và một số tiền tố xã hội lên thành quả đội ảo.

   hvdungcdcn12 28-11-2018 3 1   Download

 • Chapter summary: Project management and information technology context, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management project communication management, project risk management,...

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Lecture 31 - Component-based software engineering. In this chapter, the following content will be discussed: Component-based software engineering, essentials of CBSE, characteristics of components, elements of component model, CBSE processes.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • The lecture present the key concepts related to component-based software engineering. If an organization cannot use COTS system then Component-Based Software Engineering (CBSE) is an effective and reuse-oriented way. It emerged in the late 1990s mainly due to designers’ frustration about the limited reuse of object-oriented approach.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • This lectures present the key concepts related to software reuse. Reuse-based software engineering is a strategy that was originally started as development strategy. It helps to lower software production and maintenance costs, faster delivery of systems, and improved software quality. Software is a valuable asset for an organization and its reuse increase return on investment.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Lecture 28 - Software reuse. In this chapter, the following content will be discussed: Code restructuring, data restructuring; forward engineering; client-server architectures, object-oriented architectures; economics of reengineering; cost benefit analysis; software reuse; benefits of reuse.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 27 - Software reengineering. In this chapter, the following content will be discussed: Unified theory of software evolution, reengineering, BPR model, software reengineering process model, reverse engineering.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • This lectures present the key activities of software reengineering. In this chapter, the following content will be discussed: CMMI, CMMI capability levels, specific goals and practices, general goals and practices, other SPI frameworks, SPI return on investment, SPI trends.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • This lecture discuss the key concepts related to software process improvement. Triple constraint is the most important concern for project managers and software process infrastructure plays important role in successful project completion. The assessment of existing process based on the defined effective process may help in successful project completion.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 24 - Software process improvement. In this chapter, the following content will be discussed: Class-oriented metrics, component-level design metrics, operation-oriented metrics, design metrics for webapps, metrics for source code, metrics for object-oriented testing, metrics for maintenance.

   dien_vi01 21-11-2018 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản