intTypePromotion=1

[Luyện thi tiếng Anh] Unit 3: Reported speech

Chia sẻ: Love Love | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
589
lượt xem
259
download

[Luyện thi tiếng Anh] Unit 3: Reported speech

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '[luyện thi tiếng anh] unit 3: reported speech', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Luyện thi tiếng Anh] Unit 3: Reported speech

  1. REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) STATEMENTS 1. Đổi động từ giới thiệu sang : “said” hoặc “told”. 2. Khi đổi câu trực tiếp (Statements) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của động từ và trạng từ chỉ thời gian va nơi chốn. a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ trong mệnh đề chính - Đổi ngôi thứ HAI phù hợp với TÚC TỪ trong mệnh đề chính - Ngôi thứ BA không đổi Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week.”  He told me (that) he and I would go with her father the following week. b. Thì của động từ: Direct Speech Reported Speech 1. Present Simple:V1 1. Past Simple:V2/ed 2. Present Progressive: am/is/are+V-ing 2. Past Progressive:was/were+V-ing 3. Present Perfect: has/have + V3/ed 3. Past Perfect: had + V3/ed 4. Past Simple: V2/ed 4. Past Perfect: had + V3/ed 5. Past Progressive: was/were + V-ing 5. was/were+V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. Future Simple: will/shall + Vo 7. would/should + Vo 8. can 8. could 9. may 9. might 10. must 10. had to Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week.”  He told me (that) he and I would go with her father the following week. c. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech 1. today/tonight 1. that day/ that night 2. yesterday 2. the day before 3. last week 3. the week before 4. ago 4. before 5. now 5. then 6. tomorrow 6. the following day 7. next week 7. the following week 8. this 8. that 9. these 9. those 10. here 10. there Ex: He said to me, “I and you will go with her father next week.” He told me (that) he and I would go with her father the following week. S + said (to + O) + that S + V……
  2. S + told + O + that S + V…. Subject Object Possessive Possessive Reflexive Adjective Pronoun Pronoun I me my mine myself You you your yours yourself He him his his himself She her her hers herself It it its its itself We us our ours ourselves You you your yours yourselves They them their theirs themselves -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- EXERCISES (REPORTED SPEECH: STATEMENTS) Change these sentences into Reported Speech: 1. Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock” ……………………………………………………………………………. 2. Thu said “All the students will have a meeting next week” ……………………………………………………………………………. 3. Phong said “My parents are very proud of my good marks” ……………………………………………………………………………. 4. The teacher said “All the homework must be done carefully” ……………………………………………………………………………. 5. Her father said to her “You can go to the movie with your friend” ……………………………………………………………………………. 6. Hoa said “I may visit my parents in the summer” ……………………………………………………………………………. 7. The teacher said “We can collect old book for the poor students” ……………………………………………………………………………. 8. She said “She doesn’t buy this book” ……………………………………………………………………………. 9. The boys said “We have to try our best to win the match” ……………………………………………………………………………. 10. Her classmate said “Lan is the most intelligent girl in our class” ……………………………………………………………………………. 11. They told us “Our friends will get the award for their highest scores” …………………………………………………………………………….
  3. 12. He said “I will go to school by bus tomorrow” ……………………………………………………………………………. 13. Phong said “I need to learn more vocabulary” ……………………………………………………………………………. 14. His brother told him “You can use my computer today” ……………………………………………………………………………. 15. Mai said “I cannot go to the movies with you, Nam” ……………………………………………………………………………. --------------------------------------------------------------------------------------------- REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) YES/NO QUESTIONS 1. Đổi động từ giới thiệu sang : “asked” . 2. Thêm if hoặc whether vào trước câu gián tiếp. 3. Đổi câu hỏi ra thành câu xác định. 4. Khi đổi câu hỏi Có/Không (Yes/No Questions) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của động từ và trạng từ chỉ thời gian va nơi chốn. (see Lesson 10 – 2) a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ trong mệnh đề chính - Đổi ngôi thứ HAI phù hợp với TÚC TỪ trong mệnh đề chính - Ngôi thứ BA không đổi Ex: He said to me, “Will you go with her father next week?”  He asked me if/whether I would go with her father the following week. b. Thì của động từ: Direct Speech Reported Speech 1. Present Simple:V1 1. Past Simple:V2/ed 2. Present Progressive: am/is/are+V-ing 2. Past Progressive:was/were+V-ing 3. Present Perfect: has/have + V3/ed 3. Past Perfect: had + V3/ed 4. Past Simple: V2/ed 4. Past Perfect: had + V3/ed 5. Past Progressive: was/were + V-ing 5. was/were+V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. Future Simple: will/shall + Vo 7. would/should + Vo 8. can 8. could 9. may 9. might 10. must 10. had to Ex: He said to me, “Will you go with her father next week?”  He asked me if/whether I would go with her father the following week. c. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech
  4. 1. today/tonight 1. that day/ that night 2. yesterday 2. the day before 3. last week 3. the week before 4. ago 4. before 5. now 5. then 6. tomorrow 6. the following day 7. next week 7. the following week 8. this 8. that 9. these 9. those 10. here 10. there Ex: He said to me, “Will you go with her father next week?”  He asked me if/whether I would go with her father the following week. S + asked + O + if/whether + S + V…. -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- EXERCISES (REPORTED SPEECH: YES/NO QUESTIONS) Change these questions into Reported Speech: 1. “Do you enjoy reading?” Phong asked Peter ……………………………………………………………………………. 2. “Does she like sports?” Hoa asked Lan ……………………………………………………………………………. 3. “Do your sister and brother go to the same school?” She asked Nam ……………………………………………………………………………. 4. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom ……………………………………………………………………………. 5. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend ……………………………………………………………………………. 6. “Did you go to Hue three years ago?” Tam asked Peter ……………………………………………………………………………. 7. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan ……………………………………………………………………………. 8. She said to me “Can you speak Chinese?” ……………………………………………………………………………. 9. “Will she be here for five days?” Tam asked Thu ……………………………………………………………………………. 10. “Were you reading this book at 8 o’clock last Sunday?” She asked Ba ……………………………………………………………………………. 11. “May I look at your pictures?” Lan asked Hoa
  5. ……………………………………………………………………………. 12. “Can these athletes swim across this river?” Phong said to Ba ……………………………………………………………………………. 13. Lam asked Lan “Will our class take part in this competition?” ……………………………………………………………………………. 14. Tuan asked Ba “Are you fond of watching television?” ……………………………………………………………………………. 15. “May I use your dictionary for a moment?” Nga asked Hoa ……………………………………………………………………………. ------------------------------------------------------------------------------------------- REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) WH - QUESTIONS. 1. Đổi động từ giới thiệu sang : “asked” . 2. Giữ nguyên nghi vấn tự: Who, What, Where, How………. 3. Đổi câu hỏi ra thành câu xác định. 4. Khi đổi câu hỏi (Wh-Questions) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của động từ và trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. (see Lesson 10 – 2) a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ trong mệnh đề chính - Đổi ngôi thứ HAI phù hợp với TÚC TỪ trong mệnh đề chính - Ngôi thứ BA không đổi Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?”  He asked me why I had gone with her father the week before. b. Thì của động từ: Direct Speech Reported Speech 1. Present Simple:V1 1. Past Simple:V2/ed 2. Present Progressive: am/is/are+V-ing 2. Past Progressive:was/were+V-ing 3. Present Perfect: has/have + V3/ed 3. Past Perfect: had + V3/ed 4. Past Simple: V2/ed 4. Past Perfect: had + V3/ed 5. Past Progressive: was/were + V-ing 5. was/were+V-ing 6. Past Perfect: had + V3/ed 6. Past Perfect: had + V3/ed 7. Future Simple: will/shall + Vo 7. would/should + Vo 8. can 8. could 9. may 9. might 10. must 10. had to Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?”  He asked me why I had gone with her father the week before. c. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech
  6. 1. today/tonight 1. that day/ that night 2. yesterday 2. the day before 3. last week 3. the week before 4. ago 4. before 5. now 5. then 6. tomorrow 6. the following day 7. next week 7. the following week 8. this 8. that 9. these 9. those 10. here 10. there Ex: He said to me, “Why did you go with her father last week?”  He asked me why I had gone with her father the week before. S + asked + O + wh- + S + V…. EXERCISES (REPORTED SPEECH: WH-QUESTIONS) Change these questions into Reported Speech: 1. “Where does your father work?” The teacher asked me ……………………………………………………………………………. 2. “How many people are there in your family?” She asked Lan ……………………………………………………………………………. 3. Tam’s friend asked him “How long will you stay in England?” ……………………………………………………………………………. 4. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom ……………………………………………………………………………. 5. The teacher said to Lien “What‘s your hobby?” ……………………………………………………………………………. 6. “How do you go to the airport?” His friend asked him ……………………………………………………………………………. 7. “How much does this dress cost?” Lan asked Lien ……………………………………………………………………………. 8. Ba asked Tam “How often do you wash your clothes?” ……………………………………………………………………………. 9. “When will your father leave Vietnam for the USA?” Phong asked Thu ……………………………………………………………………………. 10. “How many books do the students need?” The librarian asked my teacher ……………………………………………………………………………. 11. Thu asked Hoa “What will they make for their mother on mother’s Day?” ……………………………………………………………………………. 12. “When do your children go swimming?” She asked Mrs. Brown ……………………………………………………………………………. 13. They asked their teacher “Whom can we ask for advice?”
  7. ……………………………………………………………………………. 14. Tuan asked Ba “Why did you go to the bank yesterday?” ……………………………………………………………………………. 15. “How long have you used this card?” Nga asked Hoa ……………………………………………………………………………. 16. “Where are you going now?” Mom asked Minh. ……………………………………………………………………………. REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) IMPERATIVES 1. Đổi động từ giới thiệu sang : “asked, told, ordered, advised…….”. 2. – Nếu là câu ra lệnh khẳng định  Thêm to vào trước động từ. Ex: He said to me “Give your toys to her, please!”  He asked me to give my toys to her. – Nếu là câu ra lệnh phủ định  Thêm not to vào trước động từ. Ex: He said to me “Don’t open this book now.”  He asked me not to open that book then. 3. Khi đổi câu ra lệnh (Imperatives) sang gián tiếp, ta đổi HAI yếu tố là ngôi, và trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ NHẤT phù hợp với CHỦ TỪ trong mệnh đề chính - Đổi ngôi thứ HAI phù hợp với TÚC TỪ trong mệnh đề chính - Ngôi thứ BA không đổi Ex: He said to me “Give your toys to her, please!”  He asked me to give my toys to her. b. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech 1. today/tonight 1. that day/ that night 2. now 2. then 3. tomorrow 3. the following day 4. next week 4. the following week 5. this 5. that 6. these 6. those 7. here 7. there Ex: He said to me “Don’t open this book now.”  He asked me not to open that book then. S + asked + O + (not) to V…. EXERCISES (REPORTED SPEECH: IMPERATIVES)
  8. Change these sentences into Reported Speech: 1. My husband said to me “Go to the movie!” …………………………………………………………………………….. 2. I said to him “Stay at home!” …………………………………………………………………………….. 3. My son said to us “Watch TV!” …………………………………………………………………………….. 4. My daughter said to us “Don’t laugh!” …………………………………………………………………………….. 5. My mother said to kids “Stop fighting!” …………………………………………………………………………….. 6. He said to her “Can you speak up?” …………………………………………………………………………….. 7. The teacher said to the children “Don’t make noise in class!:” …………………………………………………………………………….. 8. He told “Come at 5 o’clock!” …………………………………………………………………………….. 9. They ordered “Pay at one!” …………………………………………………………………………….. 10. The teacher said to them “Do it again!” …………………………………………………………………………….. 11. “Please lend me your dictionary, Quang!” said Hoa. …………………………………………………………………………….. 12. “Can you help me with my homework?” Minh said to his sister. …………………………………………………………………………….. 13. “Please repeat what you have said, Mr. Binh” Tim said. …………………………………………………………………………….. 14. “Don’t talk during the test” Mrs. Lan said to the students. …………………………………………………………………………….. 15. “Could you speak more slowly?” I asked the foreigner. …………………………………………………………………………….. 16. “Don’t play this video games tonight, Nam!” His brother said to him …………………………………………………………………………….. Choose the best option that best completes each sentence: 1. Ba said he______________ some good marks last semester. A. gets B. got C. getting D. have got 2. They asked me how many children_______________ . A. I had B. had I C. I have D. have I 3. Thu said she had been_____________ the day before.
  9. A. here B. there C. in this place D. where 4. The student said that the English test_____________ the most difficult. A. is B. was C. will be D. have been 5. They told their parents that they______________ their best to do the test. A. try B. will try C. are trying D. would try 6. She asked me where I_____________ from. A. come B. coming C. to come D. came 7. She______________ me whether I liked classical music or not. A. ask B. asks C. asked D. asking 8. He asked me who the editor of that book____________ . A. was B. were C. is D. has been 9. He wants to know whether I_____________ back tomorrow. A. come B. came C. will come D. would come 10. I wonder why he______________ love his family. A. doesn’t B. don’t C. didn’t D. hasn’t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2