intTypePromotion=1

“So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam” qua cách nhìn của giáo sư sử học Yu Insun

Chia sẻ: Cothumenhmong Cothumenhmong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
17
lượt xem
1
download

“So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam” qua cách nhìn của giáo sư sử học Yu Insun

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích bối cảnh văn hóa xã hội, tình hình hệ tư tưởng của sử giả Lê Văn Hưu trong đó không khí gấp gáp chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quốc gia Đại Việt nửa cuối thế kỷ 13 được coi là có vai trò chi phối so sánh với hệ tư tưởng của Ngô Sĩ Liên về nhận thức lịch sử Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam” qua cách nhìn của giáo sư sử học Yu Insun

OQC SACH<br /> <br /> <br /> <br /> "SO S A N H NHAN THUIC CUA LE VAN Him VA NGO s i LllN<br /> V i LICH SUTVIET NAM"<br /> • •<br /> <br /> QUA CACHNHINCOA GlAOSLfsCTHOC YUINSUN<br /> <br /> HOANG ANH TUAN*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T Q nhQng thftp nien cudi cua the ky<br /> XX, da cd tQdng ddi nhidu cdng<br /> trinh nghien cQu eiia cftc nhft nghien cQu<br /> So vdi Dai Viit sit ky, bd Dpi Viit sit ky<br /> todn thii da thu hut dQdc nhidu hdn nhQng<br /> quan tam khao cQu ciia cac nha sii hpc hipn<br /> trong vft ngofti nQdc khao cQu cftc bd chfnh dai. Ben canh nhidu edng trinh nghien cQu<br /> sii Vi^t Nam, tieu bilu 1ft hai tftc p h i m Bai vd mftt tac gia, vftn ban vft tac phim in tren<br /> Viit sit ky ciia Ld Vftn HQU vft Dai Viet sit cfic chuyen san khoa hpc tQ trQdc dd, nfim<br /> ky todn thii (Todn thii) ciia Ngd Si Lien, 1998 cudn sach Ngd Si Liin vd Dai Viet sit<br /> trdn ca phQdng dipn tftc gia, vftn ban vft tftc ky todn thii da dQdc xuft't ban nhftn ky nipm<br /> phim. Trong sdcac cdng trinh khao cQu chi 300 nftm ngay khic in ciia bp sd ndi tren<br /> tidt vd tftc p h i m Dpi Vi^t sit ky vk sii gia Le (2). Vdi hdn 20 bai vidt dQpe phien thftnh<br /> Van Hvfu dftng iQu y 1ft chuydn luftn ciia ba p h i n chfnh ("Cupe ddi vft sQ nghipp eua<br /> Gifto sQ Hft Vftn T i n "H§ thdng gift trj ciia Ngd Si Lien", "Tac phim Dai Viet sit ky<br /> Le Vfin HQU vft bdi canh vftn hda - xft hpi" todn thii", vft "Que hQdng Ngd Si Lien"),<br /> cdng bd nfim 1993 (1). Tren cd sd phfin tfch cudn sftch da tdng hpp cae thftnh tQu<br /> 30 ldi binh ciia Le Vfin HQu dQdc iQu ehdp nghien cQu de'n thdi diem dd ciia cac nhft<br /> lai trong bp Dpi Viit sit ky todn thit, Gifto nghien cQu trong vft ngofti nQdc dl lftm<br /> sQ Hft Vfin Tft'n da neu rd bdn h$ thdng gift sang td mpi khia canh vd tac gia, vftn ban<br /> trj chfnh ciia Le Vftn HQU, bao gdm: "anh vft tftc phim. Tuy nhien, ve cd ban chQa cd<br /> hQdng Nho giao", "tQ tQdng ehdng Phftt mdt chuyen luftn nfto so sanh quan diem<br /> giao", "y thQc dfin tpc", vft "tQ tQdng thfin ciia Le Vftn HQU vft Ngd Si Lien vd mdt sd<br /> dfin". Bfti vidt ddng thdi phfin tfch bm canh vft'n dd c^i t h i eiia lich s^ Vipt Nam. Day<br /> vftn hda - xa hdi dinh hinh h$ tQ tQdng ciia chfnh 1ft ed sd dl nhft sQ hoc Hftn Qude Yu<br /> sii gia Ld Vftn HOu, trong dd khdng khf gft'p Insun tien hanh nghien cQu theo gdc nhin<br /> gftp ehdng qufin xfim lQ(?e Mdng - Nguyen vft eftch tidp cftn rieng ciia minh qua bfti<br /> ciia quoc gia D^i Vipt niia cudi thd ky XIII vidt "So sanh nhftn thQc cua Le Vftn HQU<br /> dQpe coi 1ft cd vai trd chi phdi. va Ngd Si Lien vd lich sii Vipt Nam" (3).<br /> <br /> <br /> • TS. Khoa Lich sQ - TrQdng D^i hpc KHXH&NV- DHQG HN<br /> 68 Rghien cihi L|ch si3r. s6 5.2009<br /> <br /> 1. Sii q u a n ciia Le V a n Hifti v e lich khdng lap nien hieu, cung khdng xQng de.<br /> s i Viet N a m Le Vftn HQU kdt luftn Ngd Quydn da khdng<br /> t h i khdi phuc hoftn toftn tinh hdp phap cua<br /> Trong sd rat nhidu v i n dd lich sii, chfnh<br /> Nam Viet [...] Dinh Bd Linh du tfti ba di<br /> tri, van hda, tQ tQdng... Le Vftn HQU quan<br /> nhanh ehdng dpp loan 12 sQ qufin, len ngdi<br /> tam bien chdp vft binh luftn, ba vft'n de ldn<br /> hoftng dd va khdi phuc lai truyen thdng hdp<br /> dQde Giao sQ Yu Insun tap trung phan tfch<br /> phftp cua Trieu Vu De*' (5). Cftch nhin nfty,<br /> 1ft: tQ tQdng Viet Nam ngang hftng vdi<br /> nhQ chinh tac gia thQa nhftn, rft't khac so<br /> Trung Quoc, muc tieu bao ve ndn ddc lap<br /> vdi quan diem hipn nay eua eac nhft sii hpc<br /> dan tdc, vft tinh t h i n phe phftn dQdi quan<br /> Vipt Nam vd'n dftnh nhidu ldi ca ngdi cho<br /> diem Nho giao.<br /> Ngd Quydn hdn Le Vftn HQu tQng lftm.<br /> - Giao sQ Yu Insun eho rftng tQ tQdng ve Khdng chi phe phftn ddi vdi cae hftnh ddng<br /> mdt Viet Nam ngang hang vdi Trung Qude cu t h i , Le Vftn HQU cdn chi trich nhQng<br /> the hien r i t rd trong viec Le Vftn HQU ehpn hftnh ddng chi mang tfnh bilu trQng nghi<br /> nQdc Nam Viet cua Trieu Dft lftm mdc khdi le nhQng lien quan de'n sQ tQ tdn ciia dan<br /> thuy cho lich sii Viet Nam. Theo Le Vftn tdc. Ly Cdng Uan da hi dng che trach vi<br /> HQU, Nam Viet da the hipn dQde vi thd eiia "chi dang thfin phu eiia minh tQde "vQdng"<br /> mdt qude gia ngang hftng vdi Trung Qude [trong khi] hoftng dd thai td ciia nhft Tdng<br /> bdi vfto nftm 183 Tr. CN Trieu Dft dft xQng da dfing than phu eua minh tQdc "de*' [...]<br /> la Tripu Vu De'. Ly giai cho vipe Le Vftn ldi cQ xii eua Ly Cdng U i n da tQ danh m i t<br /> HQU ehpn Tripu Dft vft qude gia Nam Vipt p h i m gift vft le ra dng nen dfing thfin phu<br /> lftm mdc md diu, Giao sQ Yu Insun suy eiia minh tQdc vi cao hdn" (6).<br /> luftn ring: "Tft't nhien 1ft Le Vftn HQu chic<br /> - Muc tieu bao vp ndn ddc Iftp dfin tpc<br /> chin cung biet de'n huydn thoai ve cae anh<br /> dan tdc dQdc Le Van HQU danh eho nhQng<br /> hung khfte trQdc Trieu Dft rft't Ifiu. Mftc du<br /> sQ quan tfim dfic biet. TrQdc hdt dng phe<br /> vfty, cae nhfin vfit dd cd ve md nhat hdn<br /> phfin nhQng nhftn vftt lich sii chiu trach<br /> Trieu Dft tren phQdng dien tQ tdn dan tdc<br /> nhiem eho vipe de mft't ndn ddc Iftp dftn tpc.<br /> trQdc Trung Qud'c. NhQng nhan vftt nfty<br /> LQ Gia, t l tQdng Nam Vidt, hi quy kdt 1ft da<br /> b i n g long vdi ngdi vQdng ma khdng tim<br /> gfty ra hpa mft't nQdc khi dng sat hai vua,<br /> each xQng de*' (4).<br /> thai hau va ca vien sQ t h i n nhft Han de<br /> Tren tinh t h i n dd, Giao sQ Yu Insun da dQa eon r l len ngdi - tao ra cai ed hqlp phftp<br /> ly giai viec Le Van HQU ehpn sQ kien Dinh de'n nhft Han ehinh phat Nam Vipt. Le Vftn<br /> Bp Linh dep xong loan 12 sQ quan vfi len HQU eung phe phan manh Ly Bf, ngQdi<br /> ngdi hoang de' nfim 966, thay vi sQ kipn nftm trong tay 50 ngliin qufin nbOng v i n<br /> Ngd Quyen danh tan qufin Nam Han vfi len thfi't bai trQdc vien tQdng T r i n Ba Tien ciia<br /> ngdi vQdng nam 939, lftm mdc md d i u cho nhft LQdng. NgQde lai, Le Vfin HQU dftnh<br /> ky nguyen ddc lap tQ ehu cua Viet Nam sau nhQng ldi ca ngdi cho tinh t h i n yeu nQdc<br /> mdt nghin nftm b i c thude. Ong vidt: "Le eiia hai bft TrQng. Giao sQ Yu Insun cho<br /> Van HQU ghi nhftn cdng lao ciia Ngd Quydn ring: "Cd t h i Le Vftn H Q U dang nghi v l<br /> trong vipe dftnh dudi quan xftm iQdc Nam kha nftng xftm iQde ciia nhft Nguydn khi<br /> Han... Tuy nhien, Le Vftn HQU phe phan dng viet nhQng ldi binh vd hai bft TrQng.<br /> viec Ngd Quydn bfti long vdi tQdc vQdng [...] Ngofti ra, nhft tri thQc Nho hoc Le Vftn HQU<br /> •ao s6nh nhan thurc ciia L& Vta fjMu... 69<br /> <br /> cd t h i ngu y r i n g , ndu nhQ phu nQ dft anh mdt loat cfic hfinh ddng khfte eiia cftc vi<br /> diing chidn d i u cho nen ddc Iftp ciia Vipt qufin vQdng nhft Ly nhQ vipe vua L^ Thin<br /> Nam, nam gidi nen lftm nhidu hdn thd d l Tdng (tri vi 1128-1138) ddn bao tin thftng<br /> bao v$ td qude ciia hp" (7). TQdng tQ, Le quan Chan Lap d ehua vft dao quftn thay vi<br /> Vftn HQU cung khdng n g i n ngai khi ca ngdi ddn thai midu, vipe Ly Thfti Tdng dl t h i n<br /> ca nhQng nhQng nhan vftt nhQ Si Nhiep vft dftn gpi minh la "tridu dinh" thay vi "bp<br /> Cao Bidn, nhQng ngQdi mft theo Le Vftn ha", viec Ly Thanh Tdng tQ xQng 1ft "van<br /> HQU da cd edng n h i t dinh trong vipe bao ve thQa" vft Ly Cao Tdng tQ coi minh 1ft Phftt -<br /> nen ddc Iftp ciia Vipt Nam trQdc nhQng mm nhQng viec mft theo Le Vftn HQU da "vi<br /> nguy xfim iQ^c tQ nQdc Ngd eua Tdn Quydn pham dao dQc Nho gifto". Gifto sQ Yu Insun<br /> Cling nhQ cua ngQdi Nam Chidu. Iftp luftn ring, "ndu iQu y vd cac dQdng<br /> hQdng nfty, chung ta cd t h i giai tlifch sQ<br /> Khdng chi clii trich nhQng nhfin vfit lich<br /> phe phftn eiia Le Vftn HQu doi vdi Ly Cdng<br /> sii cu thi, Le Vfin HQU cdn phe phftn mdt sd<br /> u i n nhQ la mui t i n edng gian tidp vao anh<br /> hftnh ddng cua cac bftc quan vQdng trQc<br /> hQdng manh ciia Phat giao dQdi trieu<br /> tiep hoftc giftn tiep lftm phQdng hai ddn ddc<br /> Trin". Vfto thdi gian nfty, mftc du vi tri eua<br /> Iftp dftn tpc. Ching han dng da kich vipe<br /> hp trong trieu cdn khiem tdn, quan lai Nho<br /> nhft Tien Le khdng ehpn ngQdi kd vi trQdc<br /> hpc ngfty eftng t h i hipn sQ cin thidt ciia<br /> khi Le Hoftn bftng nen da d i n ddn xung dot<br /> minh trong quan hp ngoai giao vdi Trung<br /> giftnb quydn iQc, dQa den sQ sup dd ciia<br /> Qude nhft't 1ft k l tQ sau eupe xfim iQ^e lin<br /> trieu Tidn Le. Ong dftc bipt che trach thai<br /> thQ nhft't eiia nhft Nguyen (9).<br /> dp thidu cQdng quyet cua Ly Thai Tdng vi<br /> khdng chi tha bong cdn ban quan tQdc cho 2. SiJf q u a n c u a Ngo Si Lien v l lich<br /> NQng Tri Cao, con trai NQng Tdn Phue bi sii Viet N a m<br /> xii tii nftm 1040, d i n de'n vipe Trf Cao dft'y Trd lai vdi nhQng tranh luftn hen quan<br /> binh ehdng lai tridu dinh ngay trong nftm ddn bp Dai Viet svt ky todn thU, Giao sQ Yu<br /> sau dd, lftm phQdng hai ddn sQ dn dinh npi Insun da dQa ra mpt sd luftn giai eiia rieng<br /> bp dft't nQdc. Nguyen nhan ciia sQ nhu minh vd vft'n dd tftc gia vft tac phim, d$c<br /> nhQpc eiia L^ Thfti Tdng, theo Le Vftn HQU, biet ve ly do Ngd Si Lien tU tidn hftnh soan<br /> 1ft h$ qua eiia tQ tQdng "tilu nhftn" eiia bd Todn thii du bidt mdt nhdm sQ quan dft<br /> Phftt giao. Gifio sQ Yu Insun cho r i n g "SQ vftng mpnh Le Thanh Tdng hofin thfinh<br /> dftnh gift khft tieu cv
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2