“Thưc̣ trạng sử dụng phương phaṕ thưc̣ nghiêṃ khách quan trong kiêm̉ tra, đánh giá ́ hoc̣ sinh trường THPT Quôć Hoc̣ – TP Huê”́

Chia sẻ: Jackie Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
216
lượt xem
39
download

“Thưc̣ trạng sử dụng phương phaṕ thưc̣ nghiêṃ khách quan trong kiêm̉ tra, đánh giá ́ hoc̣ sinh trường THPT Quôć Hoc̣ – TP Huê”́

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năn gần đây ở Việt Nam đã và đang phát triển không ngừng về kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “Thưc̣ trạng sử dụng phương phaṕ thưc̣ nghiêṃ khách quan trong kiêm̉ tra, đánh giá ́ hoc̣ sinh trường THPT Quôć Hoc̣ – TP Huê”́

  1. A – PHÂN MỞ ĐÂU ̀ ̀ 1. Lý do chon đề tai ̣ ̀ Trong những năm gân đây Viêt Nam đã và đang phat triên không ngừng về kinh ̀ ̣ ́ ̉ tế – xã hôi, đời sông văn hoa, tinh thân cua người dân từng bước được nâng cao. Sự ̣ ́ ́ ̀ ̉ phat triên cua kinh tế – xã hôi và đời sông cua người dân nâng cao là điêu kiên cho cac ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ dich vụ cua đât nước phat triên, vừa đưa ra những đoi hoi ngay cang cao cho cac dich ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ vụ nay. Chiu tac đông nhiêu hơn hêt từ cac tac đông nay phai kể đên nên giao duc. ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̣ Được xac đinh là “quôc sach hang đâu” giao duc là điêu kiên tiên quyêt cho sự phat ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ triên cua quôc gia, ngược lai xã hôi cung đưa ra cho giao duc những “đơn đăt hang” ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ngay cang cao hơn. Để đap ứng được nhu câu, đoi hoi cua xã hôi nên giao duc nước ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ nhà đã phat triên rât nhiêu đăc biêt là những thay đôi về muc đich, nôi dung, phương ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ phap… giao duc và day hoc. ́ ́ ̣ ̣ ̣ Viêc đôi mới về muc đich, muc tiêu, nôi dung… day hoc đoi hoi môt vân đề thiêt ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ yêu là phương phap kiêm tra, đanh giá cung phai thay đôi cho phù hợp, những phương ́ ́ ̉ ́ ̃ ̉ ̉ phap kiêm tra, đanh giá truyên thông đã tỏ ra không con phù hợp với nên giao duc hiên ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ nay, thâm chí cac phương phap nay con xuât hiên nhiêu han chê, nhiêu tôn tai khiên ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ cho chât lượng giao duc không được kiêm tra, đanh giá môt cach trung thực công ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ băng, tao ra nhiêu khe hở dân đên những tôn tai trong giao duc. Thay đôi ph ương phap ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ kiêm tra – đanh giá là điêu thiêt yêu. ̉ ́ ̀ ́ ́ Môt vân đề cung đang được đăt ra ở đây là hiên nay cac phương phap kiêm tra – ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̉ đanh giá có rât nhiêu, đa dang, cho nên cân phai lựa chon phương phap phù hợp với ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ thực trang nên giao duc, với con người Viêt Nam hiên đai. Phương phap trăc nghiêm ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ khach quan là môt phương phap tỏ ra có nhiêu ưu điêm và có khả năng han chế được ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ nhiêu những thiêu sot, tôn tai trong viêc kiêm tra – đanh gia. Tuy nhiên, viêc ap dung ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ phương phap nay cung như cac phương phap kiêm tra – đanh giá hiên đai khac không ́ ̀ ̃ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ phai ngay môt ngay hai có thể mang lai hiêu quả như mong muôn. Ở Viêt Nam noi ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ chung và cac trường THPT noi riêng viêc đưa phương phap trăc nghiêm khach quan ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ vao kiêm tra – đanh giá vân con nhiêu bât câp và khó khăn. ̀ ̉ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ Từ những lý do trên tôi lựa chon đề tai “Thực trang sử dung phương phap ̣ ̀ ̣ ̣ ́ thực nghiêm khach quan trong kiêm tra, đanh giá hoc sinh trường THPT Quôc Hoc ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ – TP Huê” để lam sang tỏ hơn vân đề nay. ́ ̀ ́ ́ ̀ 2. Muc đich nghiên cứu ̣ ́ Trên cơ sở nghiên cứu lý luân, khao sat thực trang về viêc sử dung phương ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ phap trăc nghiêm khach quan trong kiêm tra – đanh giá quá trinh hoc tâp cua hoc sinh ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ Đỗ Văn Nghĩa 1
  2. để đề xuât môt số biên phap hữu hiêu nhăm nâng cao chât lượng và hiêu quả sử dung ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ trăc nghiêm khach quan trong kiêm tra đanh giá kêt quả hoc tâp. ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ 3. Khach thể và đôi tượng nghiên cứu ́ ́ 3.1 Khach thể nghiên cứu: kiêm tra – đanh giá trong quá trinh day hoc ở trường ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ THPT 3.2 Đôi tượng nghiên cứu: thực trang sử dung phương phap trăc nghiêm khach ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ quan trong kiêm tra đanh giá kêt quả hoc tâp cua hoc sinh trường THPT Quôc Hoc – ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ TP Huê.́ 4. Giả thuyêt khoa hoc ́ ̣ Hiên nay sử dung phương phap trăc nghiêm khach quan để kiêm tra – đanh giá ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ kêt quả hoc tâp cua hoc sinh đang ngay cang phổ biên, nhưng cung găp nhiêu khó khăn ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ bât câp. Nêu đanh gia, khao sat đung thực trang sử dung phương phap trăc nghiêm ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ khach quan trong kiêm tra – đanh giá thì sẽ đề xuât được môt số biên phap h ữu hiêu để ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ nâng cao hiêu quả sử dung phương phap nay trong kiêm tra – đanh gia. ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ 5. Nhiêm vụ nghiên cứu ̣ 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luân cua vân đề nghiên cứu. ̣ ̉ ́ 5.2 Khao sat thực trang cua viêc sử dung phương phap trăc nghiêm khach quan ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ trong kiêm tra – đanh giá kêt quả hoc tâp cua hoc sinh trường THPT Quôc Hoc – TP ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ Huê. ́ 5.3 Đưa ra cac biên phap khăc phuc những tôn tai cua vân đề sử dung phương ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ phap trăc nghiêm khach quan trong kiêm tra – đanh giá kêt quả hoc tâp. ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ 6. Phương phap nghiên cứu ́ 6.1 Nhom phương phap nghiên cứu lý luân ́ ́ ̣ - Sử dung phương phap: phân tich, hệ thông hoa tai liêu ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ 6.2 Nhom phương phap nghiên cứu thực tiên ́ ́ ̃ - Test. - Phương phap phong vân ́ ̉ ́ - Phương phap nghiên cứu san phâm ́ ̉ ̉ 6.3 Nhom phương phap thông kê toan hoc ́ ́ ́ ́ ̣ Đỗ Văn Nghĩa 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản