01B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
6
download

01B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/gtvt chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÒU DµI §¦êNG Bé, §¦êNG S¾T, Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... §¦êNG THUû NéI §ÞA §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia theo cấp quản lý Mã Tổng số số Tỉnh/ Quận/ huyện/ Trung ương thành phố thị xã A B 1=2+3+4 2 3 4 I. Đường bộ (km) 01 Chia theo kết cấu mặt đường: - Nhựa và bê tông nhựa 02 - Bê tông xi măng 03 - Đá, gạch 04 233 - Cấp phối 05 - Đường đất 06 II. Đường sắt (km) 07 Chia theo khổ đường - Khổ 1435mm 08 - Khổ 1000mm 09 - Đường lồng 10 III. Đường thuỷ nội địa (km) 11 Chia theo trọng tải tàu thuyền: - Trọng tải từ 50 tấn trở xuống 12 - Trọng tải trên 50 tấn đến 100 tấn 13 - Trọng tải trên 100 tấn đến 500 tấn 14 - Trọng tải trên 500 tấn đến 1000 tấn 15 - Trọng tải trên 1000 tấn 16 IV. Cầu các loại - Số lượng (chiếc) 17 - Chiều dài (m) 18 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 233

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản