02B/CT Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
10
download

02B/CT Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/ct số lượng siêu thị, trung tâm thương mại', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/CT Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02 B/CT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè...Q§-TTg ngµy... Sè L¦îNG SI£U THÞ, TRUNG T¢M TH¦¥NG M¹I Bé C«ng th−¬ng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Tæng côc Thèng kª Siêu thị Trung tâm thương mại Chia theo loại hình kinh tế Chia theo loại hình kinh tế Mã Tổng số số Tổng số Có vốn đầu Tổng số Có vốn đầu Nhà Tập Loại hình Nhà Tập Loại hình tư trực tiếp tư trực tiếp nước thể khác nước thể khác nước ngoài nước ngoài A B 1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+9+10+11 8 9 10 11 Tổng số 01 Chia theo loại siêu thị - Hạng 1 02 - Hạng 2 03 - Hạng 3 04 Chia theo tỉnh/thành phố 203 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Hà Nội 05 - Hạng 1 06 - Hạng 2 07 - Hạng 3 08 Hà Giang 09 - Hạng 1 10 - Hạng 2 11 - Hạng 3 12 ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 203

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản