02B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
173
lượt xem
9
download

02B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/gtvt chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/GTVT Chiều dài đường bộ, đường thuỷ nội địa chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÒU DµI §¦êNG Bé, §¦êNG THñY NéI §ÞA Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ CHIA THEO TØNH/THµNH PHè Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: km Chiều dài đường bộ Chiều dài đường thuỷ nội địa Trong đã: Chia ra Mã số Tæng sè Đường Đường Tổng số Từ 50 Trên 50 Trên 100 Trên 500 Đường Đường Trên nhùa, bª bê tông tấn trở tấn đến tấn đến tấn đến g¹ch, ®¸ ®Êt 1000 tấn t«ng nhùa xi măng xuống 100 tấn 500 tấn 1000 tấn 1=2+3+4 6=7+8+9+ A B 2 3 4 5 7 8 9 10 11 +5 10+11 C¶ N¦íC 01 Chia theo tỉnh/thành 234 phố (Ghi theo Danh mục 02 đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 234

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản